دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 55، دی 1401، صفحه 2355-2569 

علمی - پژوهشی

بررسی وضعیت استراتژیک ناوگان هوایی کشور و تدوین راهبردهای پشتیبان

صفحه 2481-2494

10.22119/jte.2021.295379.2547

علیرضا فاضلی؛ عباس راد؛ مریم خادمی؛ حسن فارسیجانی


شبیه سازی عامل بنیان حرکت ناوگان اتوبوس های تندرو شهری(BRT)

صفحه 2537-2557

10.22119/jte.2022.362206.2621

رحمان نورمحمدی؛ محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ اکبر عالم تبریز؛ رضا احتشام راثی؛ امیر دانشور