اصول برنامه‌ریزی رویداد محور حرکت پیاده در اماکن زیارتی با تاکید بر معیارهای پویاشناسی جمعیت (مورد پژوهی: طرح توسعه حرم مطهر علوی، شهر قدیم نجف اشرف)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماریو شهرسازی، دانشگاه هنر، ایران

چکیده

بی توجهی به نحوه ورود و خروج زائرین در مناسبت ها می تواند منجر به خسارت های جبران ناپذیری در اماکن زیارتی شود. این پدیده در بافت های تاریخی از حساسیت بالاتری برخوردار است. معرفی چارچوب عمل مناسب و تمهیدات طراحانه در بافت های تاریخی به منظور مدیریت مناسب جمعیت در ایام عادی و مناسبت ها، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده که به روش استدلال منطقی با تبیین و بحث در خصوص سناریوهای رویداد محور صورت گرفته است. از این رو چارچوب پیشنهادی، متناسب با زمینه و شرایط بافت تاریخی نجف از مرور مفاهیم مرتبط با پویاشناسی جمعیت و مدل های سیال و قابل تعمیم به رفتارهای انسانی و سناریوهای پیشین حرکت و فعالیت حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدیریت جمعیت های انسانی در مکان هایی که چنین تجمعاتی شکل می گیرند، مستلزم توجه همزمان به ابعاد کالبدی مکان و مقولات زمانی مترتب بر آن از یک سو و پویاشناسی فضای ذهنی گروه های جمعیت و تصمیمات آنی و غیرقابل پیش بینی کاربران برای مدیریت بر اساس مدلی متشکل از پنج عامل جمعیت ورودی و خروجی، کانون های جذب جمعیت، زمان، قرارگاه های رفتاری و مساحت فضا و میزان تراکم مجاز فضا است. ایجاد فضاهای انعطاف پذیر با قابلیت عملکرد چندگانه، حفظ مقیاس و در عین حال پویایی در ایام عادی و احیای سلسله مراتبی معابر اندام واره در بافت تاریخی نجف، ضمن محاسبه فضاها بر اساس مدل سازی، امکان توزیع مناسب و تدریجی جمعیت را فراهم و معیارهای پدافند غیر عامل را عملیاتی می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Event-Based and Identity Led Pedestrian Walking Planning by Emphasis on Crowd Dynamic (Case Study: Alavi Holy Shrin Development, Old City of Najaf Ashraf)

نویسنده [English]

  • Hadi Pendar
Assistant professor, Urban Planning Department, Architecture and urbanism college, Art University, Iran
چکیده [English]

Ignoring the way pilgrims enter and leave on occasions can lead to irreparable damage in places of pilgrimage. This phenomenon is more sensitive in historical contexts. Introducing the appropriate operating framework and design arrangements in historical contexts in order to properly manage the population in normal days and occasions, the main purpose of the present study was to explain and discuss event-based scenarios by logical reasoning. Therefore, the proposed framework, appropriate to the context and conditions of the historical context of Najaf, was obtained by reviewing concepts related to population dynamics and fluid models that can be generalized to human behaviors and previous scenarios of movement and activity. According to the research results, the management of human populations in places where such gatherings are formed, requires simultaneous attention to the physical dimensions of the place and its time categories on the one hand and the dynamics of the mental space of population groups and immediate and unpredictable decisions of users. For management based on a model consisting of five factors: population input and output, population absorption centers, time, behavioral camps and space area and the allowable density of space. Creating flexible spaces with multiple functionality, maintaining scale and at the same time dynamism in normal days and hierarchical revival of endowment passages in the historical context of Najaf, are among the solutions that while calculating spaces based on modeling, the possibility of proper and gradual distribution of population Provide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowd dynamics
  • Event-based design and identity-based
  • Time-based disaster management
  • Logical reasoning
  • Najaf Ashraf
- بهزادفر مصطفی، رضوانی نوشین (1394). بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان). مجله پژوهش های معماری اسلامی. ۳ (۱) :۱-۱۹.
 
- پندار، هادی (1396)، بازپیوند حرم و شهر؛ مروری بر فرایند ترمیم فضایی، عملکردی و معنایی رابطه شهر قدیم نجف و حرم علوی، نشریه بهاریه، شماره 3.
 
- پندار، هادی (1399)، چارچوب تبدیل فرایند شکل گیری پروژه های بزرگ مقیاس در بافت های تاریخی به محرک توسعه (کاتالیست) مثبت موردپژوهی: بافت تاریخی نجف اشرف، مجله پژوهش های معماری اسلامی، 9(2).
 
- حسین پور، اکرم (1396)، مدیریت جمعیت و مدیریت اجتماعات، درس های آموخته شده از فاجعه منا و از شهر،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران، ایران.
 
- طرح توسعه پیرامون حرم مطهر علوی ( 1394)، مهندسین مشاور معمار حرم، کارفرما: تولیت حرم مطهر علوی.
 
- طرح توسعه صحن حضرت زهرا ( 1389)، دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، کارفرما: ستاد بازسازی عتبات عالیات.
 
- میرمحمد علی، ماندانا، خراسانی زواره، داوود (1395) ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﺎ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺤﺮﺍن، تهران، ایران.
 
- Al-nasur, S., & Kachroo, P. (2006, September). A microscopic-to-macroscopic crowd dynamic model. In 2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (pp. 606-611). IEEE.
 
- Ayazi, S.A.N. (2008). Explanation of Islamic Thought around the City and Urbanization with an Emphasis on Religious Texts. In The first Conferences of Islamic Utopia. Isfahan, Isfahan University, 4 March.
 
- Bruno, L., & Corbetta, A. (2017). Uncertainties in crowd dynamic loading of footbridges: A novel multi-scale model of pedestrian traffic. Engineering structures, 147, 545-566.
 
- Daud, N. M., & Abd Rahman, N. (2020, April). A state-of-the-art review of multi-agent modelling of crowd dynamic. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 476, No. 1, p. 012069). IOP Publishing.
 
- Farooq, S., Khan, S. A., & Akram, M. U. (2017, January). Congestion analysis of pilgrims in Hajj and Umrah congregation using block matching and optical flow. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 787, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
 
- Gayathri, H., P. M. Aparna, and Ashish Verma. (2017). "A review of studies on understanding crowd dynamics in the context of crowd safety in mass religious gatherings." International journal of disaster risk reduction 25: 82-91.
 
- Haghani, M. (2020). Empirical methods in pedestrian, crowd and evacuation dynamics: Part I. Experimental methods and emerging topics. Safety Science, 129, 104743.
 
- Haghani, M., & Sarvi, M. (2019). Heterogeneity of decision strategy in collective escape of human crowds: On identifying the optimum composition. International journal of disaster risk reduction, 35, 101064.
 
- Jin, C. J., Jiang, R., Wong, S. C., Xie, S., Li, D., Guo, N., & Wang, W. (2019). Observational characteristics of pedestrian flows under high-density conditions based on controlled experiments. Transportation research part C: emerging technologies, 109, 137-154.
 
- Kleinmeier, B., Köster, G., & Drury, J. (2020). Agent-Based Simulation of Collective Cooperation: From Experiment to Model. ArXiv preprint arXiv: 2005.12712.
 
- McGuire, J. M. (2005). Crowd Management and Evacuation Modeling System. Proceedings of the Southwest Decisions Sciences Institute.
 
- Shi, X., Ye, Z., Shiwakoti, N., & Grembek, O. (2018). A state-of-the-art review on empirical data collection for external governed pedestrian's complex movement. Journal of Advanced Transportation, 2018.
 
- Still.K. (2000). Crowd Dynamics, BSc Physical Sciences, University of Warwick, Department of Mathematics.
 
- Tavan, A., Tafti, A. D., Nekoie-Moghadam, M., Ehrampoush, M., Nasab, M. R. V., Tavangar, H., & Fallahzadeh, H. (2019). Risks threatening the health of people participating in mass gatherings: A systematic review. Journal of education and health promotion, 8.
 
- Vendelø, M. T. (2019). The past, present and future of event safety research. In A Research Agenda for Event Management. Edward Elgar Publishing.
 
- Verbas, İ. Ö. Abdelghany, A., Mahmassani, H. S., & Elfar, A. (2020). Integrated Optimization and Simulation Framework for Large-Scale Crowd Management Application. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2560), 57-66.
 
- Verma, A., Verma, M., Rahul, T. M., Khurana, S., & Rai, A. (2019). Measuring accessibility of various facilities by walking in world’s largest mass religious gathering–Kumbh Mela. Sustainable cities and society, 45, 79-86.
 
- Verma, M., Verma, A., & Khurana, S. (2018). Influence of Travel Motivation and Demographic Factors on Tourist Participation in World's Largest Mass Religious Gathering-The Kumbh Mela. Prabandhan: Indian Journal of Management, 11(8), 7-19.
 
- Watson, D. (2003). Time-saver standards for urban design. McGraw-Hill Professional Pub.
Yugendar, P., & Ravishankar, K. V. R. (2018). Crowd behavioural analysis at a mass gathering event. Journal of KONBiN, 46(1), 5-20.