دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 56، فروردین 1402 
تخصیص گیت مبتنی بر سیستم ترکیبی گرگ خاکستری و منطق فازی

صفحه 2695-2711

10.22119/jte.2021.306086.2561

مریم فرشچیان یزدی؛ سید رضا کامل؛ سید جواد سید مهدوی چابک؛ مریم خیرآبادی


مطالعه رفتار سفر افراد با استفاده از داده‌های تلفن همراه (CDR) مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 2727-2749

10.22119/jte.2022.313183.2566

مهدی یار درویش زاده کاخکی؛ سعید رحمانی؛ افشین شریعت مهیمنی؛ سینا عبداللهی