دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 54، مهر 1401، صفحه 2091-2354 

علمی - پژوهشی

قیمت‌گذاری ساعت‌مبنا و دوره‌مبنای محدوده طرح ترافیک، مورد انتخاب وسیله شهر تهران

صفحه 2233-2247

10.22119/jte.2022.285329.2532

امیر رضا ممدوحی؛ حمید رضائی؛ الناز ایران نژاد؛ آرمان صفارزاده؛ محمدحسین عباسی