بهینه‌سازی مسیر قائم راه با در نظر گرفتن هزینه مصرف سوخت و استفاده از الگوریتم‌ شبیه‌سازی تبرید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

افزایش قیمت سوخت، محدودیت منابع انرژی و مسائل محیط‌‌زیستی منبعث از مصرف زیاد آن، روش‌هایی برای ارزیابی گزینه‌های خط پروژه (مسیر قائم) راه را می‌طلبد، که ضمن تأمین ایمنی و راحتی رانندگان و کاهش هزینه‌های احداث راه، کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه را به همراه داشته باشد. در این پژوهش سعی شده است میزان هزینه‌ سوخت برآورد و اهمیت آن در مقایسه با هزینه عملیات خاکی سنجیده شود. همچنین،  هزینه عملیات خاکی به جای روش مرسوم روش بروکنر که محدودیت‌هایی دارد، از روش مدل‌سازی برنامه‌ریزی خطی - که کارآیی بیشتری در محاسبه هزینه‌های واقعی جابجایی خاک دارد- استفاده شده‌است. در این مقاله یک مدل بهینه‌سازی ترکیبی برای تعیین مسیر قائم راه ارائه شده است، که در آن سطوح بهینه در نقاط تغییر شیب طولی به گونه‌ای تعیین می‌شوند که مجموع وزن‌داده‌شده هزینه احداث و هزینه مصرف سوخت کمینه شود. برای حل این مسئله، چارچوبی دو سطحی بر مبنای الگوریتم بهینه‌سازی تبرید ارائه شده است، به گونه‌ای که در سطح بالای آن سطوح بهینه در نقاط تغییر شیب طولی بر مبنای کمترین مجموع هزینه احداث و هزینه مصرف سوخت تعیین می‌شوند، و کمینه‌سازی هزینه احداث از طریق یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی خطی در سطح پایین آن انجام می‌شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سرعت و دقت اجرای الگوریتم ارائه‌شده در مقایسه با روش جست‌وجوی کامل بسیار مناسب است و می‌توان از آن در اجرای پروژه‌های واقعی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Vertical Alignment of Highways Using Simulated Annealing Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mohsen Babaei 1
  • Amirhossein Chaharmahali 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc Candidate, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Limited energy resources and environmental issues arising from its high consumption require methods to determine project vertical alignment that, while ensuring driver safety and comfort and reducing road construction costs, reduce vehicle fuel consumption. This study seeks to incorporate fuel and earthwork costs in the vertical alignment determination problem. Moreover, this study makes use of a linear mathematical programming model method to minimize the cost of earthworks instead of the conventional Bruckner method, to perform more accurately in calculating the actual costs of earthmoving. In this paper, a combinatorial optimization model is proposed to determine the vertical alignment of roads, in which the optimal levels at the points of longitudinal slope change are determined. This has been done in a way that the weighted sum of construction cost and fuel cost are minimized. To solve the problem, a bi-level framework is proposed based on the Simulated Annealing algorithm, so that at the upper level, the optimal levels at longitudinal slope change points are determined based on the lowest total construction cost and fuel cost, and at the lower level the construction cost is minimized through a linear mathematical programming model. Results show that the speed and accuracy of the proposed algorithm is very appropriate compared to the brute force method and can be used in real-world projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • highway vertical alignment
  • fuel consumption
  • Simulated Annealing (SA) algorithm
  • combinatorial optimization
-Angulo, E., Castillo, E., García-Ródenas, R., and Sánchez-Vizcaíno, J. (2011) “Determining highway corridors”. Journal of Transportation Engineering, Vol. 138, No. 5, pp. 557-570.
 
-Ahn, K., and Rakha, H. (2008) “The effects of route choice decisions on vehicle energy consumption and emissions”. Transp. Res. Part Transp. Environ., Vol.13, 151-167.
 
-Beheshtinia, M.A., Ahmadi, B. and Fathi, M. (2021) “A Genetic Algorithm with Multiple Population to Reduce Fuel Consumption in Supply Chain”. International Journal of Transportation Engineering, Vol.8, No. 3, pp. 225-246.
 
-Babapour, R., Naghdi, R., Ghajar, I., and Mortazavi, Z. (2018) “Forest Road Profile Optimization Using Meta-Heuristic Techniques”. Applied Soft Computing, Vol. 64, pp. 126-137.
 
-Boriboonsomsin, K., and Barth, M. (2009) “Impacts of road grade on fuel consumption and carbon dioxide emissions evidenced by use of advanced navigation system”, Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board, pp. 21-30.
 
-Easa, S.M. (1988) “Selection of roadway grades that minimize earthwork cost using linear programming”. Transportation Research, Part A, Vol. 22, No. 2, pp. 121-136.
 
-Easa, S.M. (1999) “Optimum vertical curves for highways profiles”. Journal of Surveying Engineering, Vol. 125., No. 26, pp. 147-157.
 
-Frey, H.C., Zhang, K., and Rouphile, N.M. (2008) “Fuel use and emissions comparisons for alternative routes, time of day, road grade, and vehicles based on in-use measurements”. Environ. Sci. Technol., Vol. 42, pp. 2483-2489.
 
-Fwa, T.F., Chan, W.T., and Sim, Y.P. (2002) “Optimal vertical alignment analysis for highway design”. J. Transp. Eng., Vol. 128, pp. 395-402.
 
-Goh, C.J., Chew, E.P., and Fwa, T.F. (1988) “Discrete and continuous models for computation of optimal vertical highway alignment”. Transp. Res. Part B Methodol. Vol. 22, pp. 399-409.
 
-Goktepe, A.B., Lav, A.H., and Altun, S. (2009) “Method for optimal vertical alignment of highway”, in: Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport. ICE.
 
-Ghoreishi, B., Shafahi, Y., Hashemiyan, S.E. (2019) “A Model for optimizing railway alignment considering bridge costs, tunnel costs and transition curves”. Urban Rail Transit, Vol. 5, No. 4, pp. 207-224.
 
-Hayman, R.W. (1970) “Optimization of vertical alignment for highways through mathematical programming”. Highw. Res. Rec.
 
-Hare, W., Hossain, S., Lucet, Y., and Rahman, F. (2014) “Models and strategies for efficiently determining an optimal vertical alignment of roads”. Comp. and Oper. Res., Vol. 44, pp. 161-173.‏
 
-Hosseini, S.A., Khalilpour, H., Mohammad Nejad, A., Moafi, M. and Sotoudeh Foumani, B. (2012) “Comparing the expenses of forest road cut and fill operations with standard rules (Study Area: Northern Forests of Iran)”. Europ. J. Exp. Biol., Vol. 2, No. 4, pp. 1023-1028.
 
-Hassan, Y. (2003) “Improved design of vertical curves with sight distance profiles”. Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board, pp. 13-24.
 
-Jha, M.K, Maji, A. (2007) “A multi-objective genetic algorithm for optimizing highway alignments, in: Computational Intelligence in Multi criteria Decision Making”, IEEE Symposium On. IEEE, PP. 261-266.
 
-Jha, M. K., Schonfeld, P., and Jong, J.-C. (2006) “Intelligent Road Design”, Vol. 19, WIT Press.
 
-Jha, M.K. and P. Schonfeld (2000) “Integrating genetic algorithms and geographic information system to optimize highway alignments”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1719, No. 1, pp. 233-240.
 
-Jong, J.C., Jha M.K., and Schonfeld, P. (2000) “Preliminary highway design with genetic algorithms and geographic information systems”. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 15, No. 4, pp. 261-271.
 
-Jong, J.C., Schonfeld, P. (2003) “An evolutionary model for simultaneously optimizing tree-dimensional highway alignment Transp. Res. Part B Methodol”. Vol. 37, pp. 107-128.
 
-Kim, E., Jha, M.K., Lovell, D.J., Schonfeld, P. (2004) “Intersection modeling for highway alignment optimization”. Comput.-Aided Civ. Infrastruct. Eng., Vol. 19, pp. 119-129.
 
-Kang, M., Yang., N., Schonfeld, P., Jha, M.K. (2010) “Bilevel highway route optimization”. Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board, pp. 107-117.
 
-Kang, M.-W., Jha, M.K., Schoneld, P. (2012) “Applicability of highway alignment optimization models”. Transp. Res. Part C Emerg. Technol., Vol. 21, pp. 257-286.
 
-Kirckpatric, S., Gellat, C.D., Vecchi, M.O. (1983) “Optimization simulated annealing, Science”, Vol. 220, No. 4598, pp. 671-680.
 
‏-Li, W., Pu, H., Schonfeld, P., Yang, J., Zhang, H., Wang, L., Xiong, J. (2017) “Mountain railway alignment optimization with bidirectional distance transform and genetic algorithm”. Comput. Civ. Infrastruct. Eng, Vol. 32, pp. 691-709.
 
-Li, C., Ding, L., and Zhong, B. (2019) “Highway planning and design in the Qinghai–Tibet Plateau of China: A cost–safety balance perspective.” Engineering, Vol. 5, No., 2, pp. 337–349.
 
-Lai, X. and Schonfeld, P. (2016) “Concurrent Optimization of Rail Transit Alignments and Station Locations”. Urban Rail Transit, Vol. 2, No. 1, pp. 1–15.
 
-Mayer, R. H., and Stark, R. M. (1981) “Earthmoving logistics”. Journal of the Construction Division, Vol. 107, No. 2, pp. 297-312.
 
-Oglesby, C. H., and Hicks, R. G. (1982) “Highway Engineering”, 4th ed., John Wiley, New York.
 
-Oh, S. E., and J.W. Hong. 2017. “Parallelization of a finite element Fortran code using OpenMP library.” Adv. Eng. Software, Vol. 104, pp. 28–37.
 
-Pu, H., Song, T., Schonfeld, P., Li, W., Zhang, H., Hu, J., Peng, X., and Wang, J. (2019) “Mountain railway alignment optimization using stepwise & hybrid particle swarm optimization incorporating genetic operators”, Appl. Soft Comput., Vol. 78, pp. 41–57.
 
-Pu, H., Zhang, H., Li, W., Xiong, J., Hu, J., and Wang, J. (2019) “Concurrent optimization of mountain railway alignment and station locations using a distance transform algorithm”. Computers & Industrial Engineering, Vol. 127, pp. 1297-1314.
 
-Pu, H., Song, T., Schonfeld, P., Li, W., Zhang, H., Wang, J., and Peng, X. (2019) “A three-dimensional distance transform for optimizing constrained mountain railway alignments”. Comput.-Aided Civ. Infrastruct. Eng., Vol. 34, pp. 972–990.
 
-Pu, H., Xie, J., Schonfeld, P., Song, T., Li, W., Wang, J., and Hu, J. (2021) “Railway Alignment Optimization in Mountainous Regions Considering Spatial Geological Hazards: A Sustainable Safety Perspective.” Sustainability, Vol. 13, No. 4, 1661.
 
- Pu, H., Li, X., Schonfeld, P. M., Li, W., Zhang, J., Wang, J., and Peng, X. (2021) “Concurrent Optimization of Mountain Railway Alignment and Station Locations with a Three-Dimensional Distance Transform Algorithm Incorporating a Perceptual Search Strategy.” IEEE Access, Vol. 9, pp. 34736-34754.
 
-Yang. D., He. Q., Yi. S., (2021) “Bilevel Optimization of Intercity Railway Alignment.” Transportation Research Record.
 
-Pu, H. and Song, T. (2019) “Mountain railway alignment optimization using stepwise & hybrid particle swarm optimization incorporating genetic operators”. Applied Soft Computing Journal., Vol. 78, pp. 41-57.
 
-Pu, H., H. Zhang, W. Li, J. Xiong, J. Hu, and J. Wang. 2018. “Concurrent optimization of mountain railway alignment and station locations using a distance transform algorithm.” Comput. Ind. Eng., Vol. 127, pp. 1297–1314.
 
-Song, T., Pu, H., Schonfeld, P., Zhang, H., Li, W., Hu, J., and Wang, J. (2020) “Mountain railway alignment optimization considering geological impacts: A cost-hazard bi-objective model.” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 35, No. 12, pp. 1365-1386.
 
-Song, T., Pu, H., Schonfeld, P., Zhang, H., Li, W., Hu, J., and Wang, J. (2021) “Bi-objective Mountain railway alignment optimization incorporating seismic risk assessment.” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 35, No. 12, pp. 1365-1386.
 
- Song, T., Pu, H., Schonfeld, P., Zhang, H., Li, W., Peng, X., and Liu, W. (2021) “GIS-based multi-criteria railway design with spatial environmental considerations.” Applied Geography, 102449.
 
- Song, T., Pu, H., Schonfeld, P., Zhang, H., Li, W., & Hu, J. (2021) “Simultaneous optimization of 3D alignments and station locations for dedicated high-speed railways.” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering.
 
-Trypia, M. (1979) “Minimizing cut and fiil costs in roadmaking”. Computer-Aided Design., Vol. 11, No. 6, pp. 337-339.
 
-Yang, N., Kang, M.-W., Schonfeld, P., Jha, M.K. (2014) “Multi-objective highway alignment optimization incorporating preference information”. Transp. Res. Part C Emerg. Technol., Vol. 40, pp. 36-48.
 
-Zhang, H., Pu, H., Schonfeld et al., (2021) “Railway Alignment Optimization Considering Lifecycle Costs.” IEEE intelligent Transportation Systems Magazine.
 
-Zhang, H., Pu, H., Schonfeld et al., (2020) “Multi-objective railway alignment optimization considering costs and environmental impacts”. Applied Soft Computing Journal, Vol. 89, 106105.