واژه نامه اختصاصی

ح

  • حمل و نقل - آلودگی محیط زیست آلودگیهای ناشی از ترافیک و حمل و نقل و راهکارهای مقابله با آن

ر

  • روسازی - مکانیک خاک ارتباط بین مواد و مکانیزمهای روسازی و مکانیک خاک