ارائه برنامه زمان‌بندی قطار بر اساس عدم‌قطعیت‌های موجود (مطالعه موردی: خط 5 متروی تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار عمران راه و ترابری ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 استادیار عمران راه و ترابری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مترو یکی ازمهم‌ترین راهکار‌های حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا در جهان شناخته شده است. ایمنی بسیار بالا، راحتی وآسایش مسافران، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب، قیمت پایین حمل مسافر در مقایسه با خودروهای شخصی از جمله مزیت‌های قطار شهری نسبت به سایر وسایل نقلیه عمومی است. مترو تهران به مجموعه قطار شهری تهران و همچنین «شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه» گفته می‌شود. این مترو در هفت خط اصلی در حال فعالیت است.هدف از زمان‌بندی قطارها حداقل کردن زمان سیر قطارها از مبدأ به مقصد، جلب رضایت مسافران و صاحبان منافع، باکم کردن تاخیرات در ایستگاه‌ها و حداکثر کردن استفاده از ظرفیت خطوط، ایستگاه‌ها و ناوگان است. در این تحقیق، مطالعه موردی قطاری شهری بین تهران و کرج است. در این پژوهش متغیرهایی همچون زمان توقف قطارها، حجم مسافرین در ساعات مختلف، الگوی ورودی مشتریان و زمان انتظار مسافرین به عنوان پارامترهای تاثیرگذار در تعیین سرفاصله زمانی قطار در نظر گرفته شده‌اند.سپس، ضمن پرداختن به وضع موجود خط پنج متروی تهران، باتوجه به عدم قطعیت‌های موجود، سناریوهایی تدوین گردید. هدوی پیشنهادشده بین بازه 6-30 دقیقه در سناریو های مختلف برای ساعات مختلف است تا در نهایت رضایت شهروندان تامین گردد و در وقتشان صرفه‌جویی شود و سیستم مدیریت شهری در جهت توسعه پایدار شهری گام بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Train Schedules Based on Existing Uncertainties (Case Study: Tehran Subway, Line 5)

نویسندگان [English]

  • milad nazary 1
  • ali abdi 2
  • hassan zoghi 3
1 Master of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Civil Engineering and Transportation, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor of Civil Engineering and Transportation, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Metro is known as one of the most important solutions to the problem of traffic and air pollution in the world. High safety, comfort and convenience of passengers, reduction of energy consumption, reasonable speed, low cost of passenger transportation compared to private cars are among the advantages of city trains over other public transport. Tehran Metro is called the Tehran city train complex and also the "Tehran and Suburbs Urban Railway Company". The metro operates on seven main lines. The purpose of train scheduling is to minimize train travel time from origin to destination, to satisfy passengers and stakeholders, to reduce delays at stations, and to maximize the capacity of lines, stations, and fleets. In this research, the case study is the urban train between Tehran and Karaj. In this study, variables such as train stop time, passenger volume at different hours, customer entry pattern and passenger waiting time have been considered as effective parameters in determining the train time distance. Existing uncertainties, scenarios were developed. The proposed goal is between 6-30 minutes in different scenarios for different hours to ultimately satisfy the citizens, save their time and finally help the urban management system to take steps towards sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario writing
  • Headway
  • uncertainty
  • city train
- نایبی، ح، کیانفر، ف، ساجدی نژاد، الف، (1392)، زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه، مهدسی حمل و نقل، سال ششم، شماره 2.
 
- نایبی، ح، مردانی، س، حسینی، ر، (1396)، زمانبندی حرکت قطارهای مسافربری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 52.
 
- Adenso-Dıaz, B., González, M. O., & González-Torre, P. (1999). On-line timetable re-scheduling in regional train services. Transportation Research Part B: Methodological, 33(6), 387-398.
 
- Araya, S., Abe, K., & Fukumori, K. (1983, December). An optimal rescheduling for online train traffic control in disturbed situations. In The 22nd IEEE Conference on Decision and Control (pp. 489-494). IEEE.
 
- Assad, A. A. (1980). Models for rail transportation. Transportation Research Part A: General, 14(3), 205-220.
 
- Balakina, E. P., Baranov, L. A., & Sidorenko, V. G. (2014). Automation of Business Processes of the Trains Movement Control on Moscow Underground.
 
- Caprara, A., Fischetti, M., & Toth, P. (2002). Modeling and solving the train-timetabling problem. Operations research, 50(5), 851-861.
 
- Edthofer, A., Bicher, M., & Breitenecker, F. (2020). Train Schedule Analysis and Optimization with the Max-Plus Automaton.
- Linovski, O. (2019). Shifting agendas: Private consultants and public planning policy. Urban Affairs Review, 55(6), 1666-1701.
 
- Mees, A. I. (1991). Railway scheduling by network optimization. Mathematical and Computer Modelling, 15(1), 33-42.
 
- Melander, L., & Tell, F. (2014). Uncertainty in collaborative NPD: Effects on the selection of technology and supplier. Journal of Engineering and Technology Management, 31, 103-119.
 
- Mills, R. G. J., & Perkins, S. E. (1991). Nonlinear programming applied to the dynamic rescheduling of trains. Recent Developments in Mathematical Programming, 345.
 
- Miwa, M., & Oyama, T. (2018). An optimal track maintenance scheduling model analysis taking the risk of accidents into consideration. International Transactions in Operational Research, 25(5), 1465-1490.
 
- Schneider, S. H., & Kuntz-Duriseti, K. (2002). Uncertainty and climate change policy. Climate change policy: a survey, 53-87.
 
- Vansteenwegen, P., & Van Oudheusden, D. (2007). Decreasing the passenger waiting time for an intercity rail network. Transportation Research Part B: Methodological, 41(4), 478-492.