دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 59، دی 1402، صفحه 3439-3684 

علمی - پژوهشی

شبیه سازی ماشین های خودران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

صفحه 3483-3507

10.22119/jte.2023.348840.2609

علیرضا هویدافرد؛ سینا فرد مرادی نیا؛ بابک گلچین؛ علی غفاری