دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 58، مهر 1402، صفحه 3183-3438 
طراحی مدل دینامیکی رفتار رانندگی در شهر تهران

صفحه 3415-3425

10.22119/jte.2023.379082.2642

سید جعفر تشکری هاشمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ شهریار افندی زاده؛ رضا رادفر