تحلیل و ارزیابی اثرات کاربری زمین بر تغییرات ترافیک و سفرهای درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری عمران گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در بوجود آمدن سفرهای شهری عواملی همچون عوامل اقتصادی- اجتماعی، تراکم جمعیت، کاربری زمین، فراهم بودن وسایل‌نقلیه تأثیر گذارند. در ‌ایـن مقاله سعی گردید با استفاده از پایگاه داده حمل‌و‌نقلی به برنامه‌ریزی در شبکۀ حمل‌و‌نقلی مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از داده‌های واقعی و مدل LUTI به بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر در مدل نامبرده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بدست آوردن ضرایب همبستگی در آزمون‌های آماری صورت گرفته پرداخته و میزان همبستگی متغیرهای خانوار، دسترسی و حمل‌و‌نقل نیز محاسبه شد. سپس با تحلیل عاملی متغیرها به بررسی ارتباط آنها پرداخته شد. بر اساس آنالیز داده‌های واقعی سال‌های 1383 و 1395 جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی، نرمال بودن متغیرها حاصل شد که توزیع آن متقارن است از نتایج حاصله بین کاربری اداری، مسکونی و آموزشی بیشترین سهم سفر برای این کاربری ها است در واقع وابستگی زیادی نسبت به یکدیگر برای ایجاد سفر دارند. با توجه به شاخص تراکم حمل‌ونقلی و براساس مسافت سفر که از پارامتر مهم هستند برای کاربری اراضی مختلف بررسی شده است و نتایج برای مناطق بدست آمده است. در قسمت تولید سفر، همبستگی نسبتاً قوی کاربری‌های اداری، مسکونی و آموزشی در مقایسه با سایر کاربری‌ها وجود دارد که مقدار ضریب تعیین را  برابر 0.447 نشان می‌دهد که 44 درصد از کل تغییرات ترافیک وابسته به 5 عامل مربوطه است. همچنین در جذب سفر 49 درصد از کل تغییرات ترافیک وابسته به کاربری اداری، مسکونی و آموزشی است و در حمل‌و‌نقل و با کاربری‌های اداری، مسکونی و آموزشی 53 درصد از کل تغییرات ترافیک وابسته به کاربری اداری، مسکونی و آموزشی است. به عبارتی دیگر با حمل‌و‌نقل و کارکنان بخش اداری و قسمت آموزش شهر تهران می‌توان 53 درصد از سفرها و در نتیجه ترافیک مناطق 22 گانه شهر تهران را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Evaluating the Effects of Land use on Traffic Changes and Intra-City Trips (Tehran)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ebrahim Abdolmanafi 1
 • Amir Hossin Jashniyan 2
 • Mohamad Amin Ebrahimzadeh 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Department, Tehran
2 PhD student, Islamic Azad University, Science and Research Department, Tehran
چکیده [English]

Factors such as socio-economic factors, population density, land use, availability of vehicles affect the emergence of urban trips. In this article, an attempt was made to plan the transportation network of 22 districts of Tehran metropolis by using the transportation database. For this purpose, using real data and the LUTI model, the relationship between the effective factors in the mentioned model was investigated using SPSS software and correlation coefficients were obtained in statistical tests, and the correlation level of household variables, accessibility and transportation was also calculated. Then, factor analysis of variables was used to investigate their relationship. Based on the analysis of the real data of 2013 and 2015 collected using descriptive statistics of the variables including mean, standard deviation, skewness and kurtosis, the normality of the variables was obtained and its distribution is symmetrical. It is for these users, in fact, they have a lot of dependence on each other to create a trip. According to the transport density index and based on the travel distance, which are important parameters, different land uses have been investigated and the results have been obtained for the regions. In the travel production part, there is a relatively strong correlation of office, residential and educational uses compared to other uses, which shows the value of the coefficient of determination equal to 0.447, which indicates that 44% of the total traffic changes depend on the 5 relevant factors. Also, in attracting travel, 49% of all traffic changes are related to administrative, residential, and educational uses, and in transportation and with administrative, residential, and educational uses, 53% of all traffic changes are related to administrative, residential, and educational uses. In other words, with the transportation and employees of the administrative department and the education department of Tehran, 53% of the trips and as a result the traffic in the 22 districts of Tehran can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • planning
 • Transportation
 • land use
 • Tehran
 • 22 regions
 • اکرمی، اعظم. فنی، زهرا، (2014)، ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS و روش AHP (مورد مطالعه: منطقه 7 شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری: دانشگاه مازندران ISSN. دوره 2 شماره 5, 2014.

 

 • آمارنامۀ شهر تهران (1397): سالنامه آماری شهر تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، انتشارات 1398.
 • باباغیبی علیرضا، (1389)؛ رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل‌و‌نقل شهری.

 

 • حقیقی، فرشیدرضا و آزموده، محمد، (1396)، ارزیابی ترافیکی کاربری‌های مناطق (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)، مجلۀ علمی-‌پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هشتم بهار 1396، شماره 28، صفحۀ 135-148.

 

 • صالحی، محمد، (1394)، طراحی مسیر اتوبوس‌های شهری با استفاده از نرم افزار GIS- مطالعه موردی شهر اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

 • طالبی توتی، روح الله؛ قادری، جعفرعلی؛ میرباقری، مرتضی؛ میرباقری، حسین (1391)، ارائه مدل با استفاده از تلفیق منطق بولین در نرم افزار GIS و فرآیند سلسله مراتبی AHP در موقعیت‌یابی‌ایستگاه‌های حمل‌و‌نقل شهری؛ فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 27، ص17-36.

 

 • علیزاده طباطبایی، محمد، (1391)، بررسی روش انتخاب سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی‌با استفاده از روش AHP، دانشگاه سمنان، پایان نامه کارشناسی‌ارشد.

 

 • غلامی،‌یونس و حسینی، سید احمد و شاطریان، محسن و محمدی، اکرم، (1398)، ارزیابی تاثیرات کاربری اراضی شهری در‌ ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها- مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان.

 

 • قهری، مهنوش، (1393)، ارزیابی موقعیت‌ایستگاههای اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعۀ موردی منطقه 4 شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره‌ی هفتم، پاییز 1393، صفحات 127-146.

 

 • Basu, R. and J. Ferreira, 2020. A LUTI microsimulation framework to evaluate long term impacts of automated mobility on the choice of housing-mobility bundles. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science.

 

 

 • Chen, M., Z. Huang, and M. Zhang, 2012. A GIS-Based Model for Land Use and Transit-Integrated Corridor Optimization, in CICTP 2012: Multimodal. Transportation Systems—Convenient, Safe, Cost-Effective, Efficient.1598-1607.

 

 • El-Geneidy, A. M. and Levinson, D. M. 2006. Access to Destinations: Development of Accessibility Measures. New York: Citeseer Publisher.

 

 • Gaussier, N. and S. Zerguini, MUST-B: a multi-agent LUTI model for systemic simulation of urban policies. 2019, Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA).

 

 • Gavanas, N., G. Pozoukidou, and E. Verani, Integration of LUTI models into sustainable urban mobility plans (SUMPs). Eur. J. Environ. Sci, 2016. 6: p. 11-17.

 

 • Geurs, K. T. and van Wee, B. 2004. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions. Journal of Transport Geography 12 (2):127–140.

 

 • Rodrigue, J. P., Comtois, C. and Slack, B. 2013. The Geography of Transport Systems. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group.

 

 • M, Varesi.H, Mohammadi.J, Litman.T, 2016. Urban Growth Structure and Travel Behavior in Tehran City, Canadian Center of Science and Education, 10 (8).

 

 • Yang, A., 2015. Spatial variation and land use regression modeling of the oxidative potential of fine particles. Environ. Health Perspect. 123 (11).