سنجش پایداری در روند بلندمدت شمار تلفات ترافیکی راه‌های برون شهری استان های ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی زئوتکنیک و حمل ونقل، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در موضوع ایمنی ترافیک، بررسی پایداری روند تلفات است. به منظور بررسی اثرات یک برنامه و طرح ایمنی راه که برای تحقق یک هدف سیاست­گذاری شده یا خط مشی خاص طراحی شده است، نیاز به سنجش پایداری در روند شمار تلفات و صدمات ناشی از سوانح رانندگی است. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییر تلفات در استان‌های کشور، جهت بررسی قابلیت الگوسازی روند مطلوب در ایمنی راه‌ها و هم‌چنین مشخص نمودن استان‌های با عملکرد ضعیف جهت تدقیق علل وجود روند پایدار افزایشی در تلفات در مطالعات آتی است.  در این مطالعه در راستای ارزیابی پایداری ایمنی راه‌های برون‌شهری استان‌های ایران توسعه روند ساده و روند نمایی مورد توجه قرار گرفته است. این روندها برای شمار تلفات در راه‌های برون شهری استان و هم چنین با توجه به شوک‌های وارد شده و تغییرات اساسی در حجم تردد جاده‌ها در سال‌های اخیر برای شمار تلفات استان به پیمایش استان نیز توسعه داده شد. بر اساس نتایج و یافته ­ها، استان ­های خراسان رضوی، کردستان، گیلان و همدان استان­هایی هستند که عملکرد مطلوبی از نظر روند کاهش تلفات ناشی از تصادفات در راه‌های برو‌ن‌شهری داشته­اند. بنابراین می­توان از تجربیات، طرح­ ها و اسناد استان­ های مذکور در راستای تقویت و بهبود سطح ایمنی راه در سایر استان­ ها بهره گرفت. استان سیستان و بلوچستان نیز دارای روند پایدار افزایشی در تلفات ناشی از تصادفات برون‌شهری بوده و بنابراین استانی است که نیازمند توجه ویژه و برنامه­ ریزی دقیق جهت واکاوی علل این روند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Stability in the Long-Term Trend of the Frequency of Traffic Fatalities on Rural Roads in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

 • Sina Sahebi 1
 • Mana Meskar 2
 • Rojin Jalilzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Geotechnical and Transportation Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Iran
2 PhD student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology, Iran
3 M.Sc., Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Arts, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in traffic safety is assessing the stability of the fatalities trend. In order to evaluate the effectiveness of the road safety plan to achieve a specific goal or policy objective, it is necessary to measure the stability of the number of fatalities and injuries. The purpose of this study is to study the changes in trend of the fatalities in the provinces of the country, to investigate the ability to model the optimal trend in road safety and also to identify provinces with poor performance with the aim of investigating the causes of a steady upward trend in casualties. In this study, in order to evaluate the safety stability of rural roads in the provinces of Iran, the development of simple trend lines and exponential trend lines has been considered. These trends were developed for the number of casualties on the rural roads of the province, as well as due to the shocks and fundamental changes in the volume of road traffic in recent years for the number of fatalities to the exposure (multiply the length of the road and the volume of traffic) in the province. Based on the results and findings, the provinces of Khorasan Razavi, Kurdistan, Gilan, and Hamedan are the provinces that have had a good performance in terms of reducing the number of casualties caused by accidents on rural roads. Therefore, the best experiences, plans and, documents of the mentioned provinces can be used in order to strengthen and improve the level of road safety in other provinces. Sistan and Baluchestan province also has a steady increasing trend in fatalities due to rural accidents and therefore needs special attention and detailed planning to investigate the causes of this trend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stability
 • Long Term Trend
 • Rural Roads
 • Linear Trend Lines
 • Exponential Trend Lines
 • زارعی، ی. و استعلاجی، ع. (1397). "ارزیابی سطح توسعه استان­های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده­ای (مقطع زمانی1392-1390)". جغرافیا, 56, 52-74.

 

 • علوی، س. و اسفندیاری، ا. (1398). "ارزیابی عملکرد استان­ها در ایمنی حمل و نقل جاده­ای". مطالعات مدیریت ترافیک, 57-90.
 • (2010). CHAPTER 3 FUNDAMENTALS . In Highway Safety Manual (pp. 14-16). Washington, D.C.: American Association of State Highway Transportation Professionals.

 

 • Al-Hasani, G., Khan, A. M., Al-Reesi, H., & Al-Maniri, A. (2019). Diagnostic time series models for road traffic accidents data. International Journal of Applied Statistics and Econometrics, 2, 19-26.

 

 • Antić, B., Grdinić, M., Pešić, D., & Pajković, V. (2020). "Benchmarking of the road safety performance among the regions by using DEA". Transportation Research Procedia, 45, 78-86. doi:https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.065

 

 • Bawaneh, M., & Simon, V. (2019). "Anomaly Detection in Smart City Traffic Based on Time Series Analysis". 2019 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), (pp. 1-6). doi:23919/SOFTCOM.2019.8903822

 

 • Besharati, M. M., Bondarabadi, M. A., Memariyan, M., & Kashani, A. T. (2019). Patterns of road traffic fatalities in the six most populous provinces of Iran, 2011–2015. Archives of Trauma Research,, 8(3), 177-181.
 • Besharati, M. M., Tavakoli Kashani, A., & Washington, S. (2021). A comparative analysis of road safety across the provinces of Iran from 2005 to 2015. International journal of sustainable transportation, 15(2), 131-139.

 

 • Bliss, T., & Breen, J. (2012). "Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety". 48–55. doi:1016/j.iatssr.2011.12.001

 

 • Broughton, J., Allsop, R., Lynam, D., & McMahon, C. (2000). "The Numerical Context for Setting National Casualty Reduction Targets". Crowthorne, Berkshire: TRL Report.

 

 • Clausen, V., & Kim, J.-R. (2000, September). "The Long-Run Stability of European Money Demand". Journal of Economic Integration, 15, 486– 505.

 

 • Duffey, R., & Saull, J. (2003). "Know the Risk: Learning from errors and accidents: safety and risk in today's technology". Burlington: Butterworth–Heinemann.
 • Elvik, R. (2010). "The stability of long-term trends in the number of traffic fatalities in a sample of highly motorised countries". Accident Analysis and Prevention, 42, 245–260. doi:10.1016/j.aap.2009.08.002

 

 • Evans, A. (2003). "Estimating transport fatality risk from past accident data". Accident Analysis and Prevention, 35, 459–472.

 

 • Hauer, E. (1997). "Observational Before–After Studies in Road Safety. Estimating the Effect of Highway and Traffic Engineering Measures on Road Safety". Emerald Publishing.

 

 • Hauer, E. (2015). "The Art of Regression Modeling in Road Safety". Springer, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-12529-9

 

 • Lavrenz, S., Vlahogianni, E., Gkritza, K., & Ke, Y. (2018, August ). "Time series modeling in traffic safety research". Accident Analysis & Prevention, 117, 368-380. doi:https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.11.030

 

 • Li, X., Wu, L., & Yang, X. (2018, November ). "Exploring the impact of social economic variables on traffic safety performance in Hong Kong: A time series analysis". Safety Science, 109, 67-75.

doi:https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.05.010

 

 • Mozaffari, M., Taghizadeh-Yazdi, T.-Y., Nazari-Shirkouhi, S., & Asadzadeh, S., (2021, May 12 ). "Measuring Traffic Safety Culture toward Achieving Road Safety Performance: A DEA Approach with Undesirable Inputs-Outputs". Cybernetics and Systems, 601-624. doi:https://doi.org/10.1080/01969722.2021.1914947

 

 • Rosić, M., Pešić, D., Kukić, D., Antić, B., & Božović, M. (2017). "Method for selection of optimal road safety composite index with examples from DEA and TOPSIS method". Accident Analysis & Prevention, 98, 277-286. doi:https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.10.007

 

 • Seyedalizadeh Ganji, S. & Rassafi, A. (2018, December 05). "Measuring the road safety performance of Iranian provinces: a double-frontier DEA model and evidential reasoning approach". International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 156-169. doi:10.1080/17457300.2018.1535510

 

 • WHO Report. Retrieved from World Health Organization:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries