شناسایی معیارهای موثر بر ترقیب شهروندان به پذیرش و استفاده از سیستم های دوچرخه های اشتراکی در جهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد برتامه ریزی شهری، شهرداری شیراز، ایران

چکیده

سیستم ­های دوچرخه اشتراکی به عنوان پیشنهادی برای پاسخ به چالش ­های تحرک شهری به عنوان یک وسیله حمل و نقل سالم، کارآمد و نسبتا ارزان به وجود می­ آیند. اگرچه این سیستم­ ها به صورت گسترده در سراسر جهان در حال اجرا هستند، هنوز چالش ­هایی برای پیاده سازی دارد.  اجرای طرح­ های دوچرخه اشتراکی نشان دهنده یک نوآوری مهم در حمل و نقل عمومی شهری است. این طرح ها به سرعت گسترش یافته و اکنون در سراسر جهان در شهرهایی با شرایط اقتصادی، زیست محیطی و ساختاری متفاوت وجود دارد. توسعه استراتژی ­هایی که از طریق آن می توان اعضای جدید را برای پیوستن به طرح جذب کرد و اعضای موجود را حفظ کرد، یک نیاز اساسی برای موفقیت طرح است. هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای موثر بر پذیرش و استفاده شهروندان از دوچرخه­ های اشتراکی با روش سنتزپژوهی(فراترکیب) می­ باشد. واحد تحلیل در این پژوهش کلیه مقاله ­های انگلیسی زبان منتشر شده در مجلات معتبر خارجی با تحلیل ­های کمی در مورد شناسایی این عوامل است. با جستجو در پایگاه ­های علمی مختلف و با بررسی دقیق مقالات، در نهایت 30 مقاله مرتبط با موضوع یافت شد. برای تجزیه و تحلیل مقالات بدست آمده از الگوی هفت مرحله­ ای سندلوسکی و باروس استفاده شده است. نتایج نشان می­ دهد که مهم­ترین معیارهای تاثیرگذار بر پذیرش دوچرخه ­های اشتراکی توسط شهروندان، سهولت استفاده ادراکی، سودمندی ادراکی، نگرش، شرایط تسهیل کننده، هزینه، کیفیت خدمات، زیرساخت ها، رضایت کاربران، دغدغه مندی زیست محیطی، تاثیرات اجتماعی، هنجارهای ذهنی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Criteria for Promoting Citizens to Accept and Use Shared Bicycle Systems in the World

نویسندگان [English]

 • ali soltani 1
 • Mohammad Ali Khanizadeh 2
1 Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Master of Urban Planning, Shiraz Municipality, Iran
چکیده [English]

Shared bicycle systems are proposed to respond to urban mobility challenges as a healthy, efficient and relatively cheap means of transportation. Although these systems are widely implemented around the world, there are still challenges for implementation. The implementation of shared bicycle projects represents an important innovation in urban public transportation. These plans have spread rapidly and now exist all over the world in cities with different economic, environmental and structural conditions. Developing strategies through which to attract new members to join the plan and retain existing members is a fundamental requirement for the success of the plan. The purpose of this research is to identify the effective criteria on citizens' acceptance and use of shared bicycles with the method of synthesis research. The unit of analysis in this research is all English-language articles published in reputable foreign journals with quantitative analyzes on the identification of these factors. By searching in various scientific databases and carefully examining the articles, finally 30 articles related to the topic were found. The seven-step model of Sandelowski and Baros was used to analyze the obtained articles. The results show that the most important criteria affecting the acceptance of shared bicycles by citizens are perceived ease of use, perceived usefulness, attitude, facilitating conditions, cost, service quality, infrastructure, user satisfaction, environmental concern, social effects. , mental norms and the theory of planned behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shared bicycles
 • synthesis
 • metacombination
 • intention to use
 • Bakogiannis, E., Siti, M., Tsigdinos, S., Vassi, A., & Nikitas, A. (2019). Monitoring the first dockless bike sharing system in Greece: Understanding user perceptions, usage patterns and adoption barriers. Research in Transportation Business & Management, 33, 100432. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100432

 

 • Barbour, N., Zhang, Y., & Mannering, F. (2019). A statistical analysis of bike sharing usage and its potential as an auto-trip substitute. Journal of Transport & Health, 12, 253–262. https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.02.004

 

 • Bekiroğlu, D., & Güllühan, N. Ü. (2022). Trends of thinking skills in social studies and life studies courses: A meta-synthesis study. Thinking Skills and Creativity, 45, 101099. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101099

 

 • Campbell, A. A., Cherry, C. R., Ryerson, M. S., & Yang, X. (2016). Factors influencing the choice of shared bicycles and shared electric bikes in Beijing. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 67, 399–414. https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.03.004

 

 • Chen, S.-Y. (2016). Using the sustainable modified TAM and TPB to analyze the effects of perceived green value on loyalty to a public bike system. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 88, 58–72. https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.03.008

 

 • Chen, S.-Y., & Lu, C.-C. (2016). A Model of Green Acceptance and Intentions to Use Bike-Sharing: YouBike Users in Taiwan. Networks and Spatial Economics, 16(4), 1103–1124. https://doi.org/10.1007/s11067-015-9312-8

 

 • Cheng, P., OuYang, Z., & Liu, Y. (2019). Understanding bike sharing use over time by employing extended technology continuance theory. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 124, 433–443. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.04.013

 

 • Chevalier, A., Charlemagne, M., & Xu, L. (2019). Bicycle acceptance on campus: Influence of the built environment and shared bikes. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 76, 211–235. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.09.011

 

 • Chopdar, P. K., Lytras, M. D., & Visvizi, A. (2022). Exploring factors influencing bicycle-sharing adoption in India: A UTAUT 2 based mixed-method approach. International Journal of Emerging Markets. https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2021-0862

 

 • Eren, E., & Uz, V. E. (2020). A review on bike-sharing: The factors affecting bike-sharing demand. Sustainable Cities and Society, 54, 101882. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101882

 

 • Fishman, E., Washington, S., Haworth, N., & Watson, A. (2015). Factors influencing bike share membership: An analysis of Melbourne and Brisbane. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 71, 17–30. https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.10.021

 

 • Gao, S., Li, Y., & Guo, H. (2019). Understanding the adoption of bike sharing systems: By combining technology diffusion theories and perceived risk. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 464–478. https://doi.org/10.1108/JHTT-08-2018-0089

 

 • Halvadia, N. B., Bhatt, K., Sharma, M., Sharma, A., & Dash, S. (2022). Consumers’ intention to use bicycle-sharing services: The role of consumer consciousness. Cleaner and Responsible Consumption, 7, 100076. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2022.100076

 

 • Hareket, E., & Kartal, A. (2021). An overview of research on children’s rights in primary school: A meta synthesis. Children and Youth Services Review, 131, 106286. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106286

 

 • Hazen, B., Overstreet, R., & Wang, Y. (2015). Predicting Public Bicycle Adoption Using the Technology Acceptance Model. Sustainability, 7(11), 14558–14573. https://doi.org/10.3390/su71114558

 

 • Irawan, M. Z., Bastarianto, F. F., & Priyanto, S. (2022). Using an integrated model of TPB and TAM to analyze the pandemic impacts on the intention to use bicycles in the post-COVID-19 period. IATSS Research, 46(3), 380–387. https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2022.05.001

 

 • Jahanshahi, D., Tabibi, Z., & van Wee, B. (2020). Factors influencing the acceptance and use of a bicycle sharing system: Applying an extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Case Studies on Transport Policy, 8(4), 1212–1223. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.08.002

 

 • Jahanshahi, D., van Wee, B., & Kharazmi, O. A. (2019). Investigating factors affecting bicycle sharing system acceptability in a developing country: The case of Mashhad, Iran. Case Studies on Transport Policy, 7(2), 239–249. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2019.03.002

 

 • Jamšek, S., & Culiberg, B. (2020). Introducing a three‐tier sustainability framework to examine bike‐sharing system use: An extension of the technology acceptance model. International Journal of Consumer Studies, 44(2), 140–150. https://doi.org/10.1111/ijcs.12553

 

 • Ji, W., Lu, C., Mao, J., Liu, Y., Hou, M., & Pan, X. (2021). Public’s Intention and Influencing Factors of Dockless Bike-Sharing in Central Urban Areas: A Case Study of Lanzhou City, China. Sustainability, 13(16), 9265. https://doi.org/10.3390/su13169265

 

 • Li, R., Krishna Sinniah, G., & Li, X. (2022). The Factors Influencing Resident’s Intentions on E-Bike Sharing Usage in China. Sustainability, 14(9), 5013. https://doi.org/10.3390/su14095013

 

 • Lu, D., Lai, I., & Liu, Y. (2019). The Consumer Acceptance of Smart Product-Service Systems in Sharing Economy: The Effects of Perceived Interactivity and Particularity. Sustainability, 11(3), 928. https://doi.org/10.3390/su11030928

 

 • Lyu, J., & Zhang, J. (2021). An Empirical Study into Consumer Acceptance of Dockless Bikes Sharing System Based on TAM. Sustainability, 13(4), 1831. https://doi.org/10.3390/su13041831

 

 • Maioli, H. C., de Carvalho, R. C., & de Medeiros, D. D. (2019). SERVBIKE: Riding customer satisfaction of bicycle sharing service. Sustainable Cities and Society, 50, 101680. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101680

 

 • Moro, S. R., Imhof, A. C., Fettermann, D. C., & Cauchick-Miguel, P. A. (2018). Barriers to bicycle sharing systems implementation: Analysis of two unsuccessful PSS. Procedia CIRP, 73, 191–196. https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.312

 

 • Morton, C. (2018). Appraising the market for bicycle sharing schemes: Perceived service quality, satisfaction, and behavioural intention in London. Case Studies on Transport Policy, 6(1), 102–111. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.11.003

 

 • Nikitas, A. (2018). Understanding bike-sharing acceptability and expected usage patterns in the context of a small city novel to the concept: A story of ‘Greek Drama.’ Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, 306–321. https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.04.022

 

 • Pan, L., Xia, Y., Xing, L., Song, Z., & Xu, Y. (2022). Exploring Use Acceptance of Electric Bicycle-Sharing Systems: An Empirical Study Based on PLS-SEM Analysis. Sensors, 22(18), 7057. https://doi.org/10.3390/s22187057

 

 • Shaaban, K. (2020). Why Don’t People Ride Bicycles in High-Income Developing Countries, and Can Bike-Sharing Be the Solution? The Case of Qatar. Sustainability, 12(4), 1693. https://doi.org/10.3390/su12041693

 

 • Shao, P., & Liang, J. (2019). An Analysis of the Factors Influencing the Sustainable Use Intention of Urban Shared Bicycles in China. Sustainability, 11(10), 2721. https://doi.org/10.3390/su11102721

 

 • Shao, Z., Li, X., Guo, Y., & Zhang, L. (2020). Influence of service quality in sharing economy: Understanding customers’ continuance intention of bicycle sharing. Electronic Commerce Research and Applications, 40, 100944. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.100944

 

 • Soltani, A., Allan, A., Anh Nguyen, H., & Berry, S. (2019). Bikesharing experience in the city of Adelaide: Insight from a preliminary study. Case Studies on Transport Policy, 7(2), 250–260. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2019.01.001

 

 • Soltani, A., Allan, A., Pojani, D., Khalaj, F., & Mehdizadeh, M. (2022). Users and non-users of bikesharing: How do they differ? Transportation Planning and Technology, 45(1), 39–58. https://doi.org/10.1080/03081060.2021.2017215
 • Wahab, S., Hamzah, M., Ye, X., & Hareeah, V. (2020). Bike-sharing acceptance through the lens of the theory of routine mode choice decisions. International Journal of Sustainable Development, 23, 2020. https://doi.org/10.1504/IJSD.2020.10034382

 

 • Wang, N., Tian, H., Zhu, S., & Li, Y. (2022). Analysis of public acceptance of electric vehicle charging scheduling based on the technology acceptance model. Energy, 258, 124804. https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124804

 

 • Wang, Y., Douglas, M. A., Hazen, B. T., & Dresner, M. (2018). Be green and clearly be seen: How consumer values and attitudes affect adoption of bicycle sharing. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 58, 730–742. https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.06.043

 

 • Wicaksono, S., Lin, X., & Tavasszy, L. A. (2022). Market potential of bicycle crowdshipping: A two-sided acceptance analysis. Research in Transportation Business & Management, 45, 100660. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100660

 

 • Wu, R., Wu, Z., Wen, J., Cai, Y., & Li, Y. (2019). Extrinsic and intrinsic motivations as predictors of bicycle sharing usage intention: An empirical study for Tianjin, China. Journal of Cleaner Production, 225, 451–458. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.016

 

 • Xin, Z., Liang, M., Zhanyou, W., & Hua, X. (2019). Psychosocial factors influencing shared bicycle travel choices among Chinese: An application of theory planned behavior. PLOS ONE, 14(1), e0210964. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210964

 

 • Yao, Y., Liu, L., Guo, Z., Liu, Z., & Zhou, H. (2018). Experimental Study on Shared Bike Use Behavior under Bounded Rational Theory and Credit Supervision Mechanism. Sustainability, 11(1), 127. https://doi.org/10.3390/su11010127

 

 • Zhanyou, W., Dongmei, H., & Yaopei, Z. (2020). How to improve users’ intentions to continued usage of shared bicycles: A mixed method approach. PLOS ONE, 15(2), e0229458. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229458

 

 • Chevalier, A., Charlemagne, M., & Xu, L. (2019). Bicycle acceptance on campus: Influence of the built environment and shared bikes. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 76, 211–235. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.09.011

 

 • Halvadia, N. B., Bhatt, K., Sharma, M., Sharma, A., & Dash, S. (2022). Consumers’ intention to use bicycle-sharing services: The role of consumer consciousness. Cleaner and Responsible Consumption, 7, 100076. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2022.100076

 

 • Irawan, M. Z., Bastarianto, F. F., & Priyanto, S. (2022). Using an integrated model of TPB and TAM to analyze the pandemic impacts on the intention to use bicycles in the post-COVID-19 period. IATSS Research, 46(3), 380–387. https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2022.05.001

 

 • Jahanshahi, D., van Wee, B., & Kharazmi, O. A. (2019). Investigating factors affecting bicycle sharing system acceptability in a developing country: The case of Mashhad, Iran. Case Studies on Transport Policy, 7(2), 239–249. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2019.03.002

 

 • Nikitas, A. (2018). Understanding bike-sharing acceptability and expected usage patterns in the context of a small city novel to the concept: A story of ‘Greek Drama.’ Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, 306–321. https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.04.022

 

 • Pan, L., Xia, Y., Xing, L., Song, Z., & Xu, Y. (2022). Exploring Use Acceptance of Electric Bicycle-Sharing Systems: An Empirical Study Based on PLS-SEM Analysis. Sensors, 22(18), 7057. https://doi.org/10.3390/s22187057

 

 • Shaaban, K. (2020). Why Don’t People Ride Bicycles in High-Income Developing Countries, and Can Bike-Sharing Be the Solution? The Case of Qatar. Sustainability, 12(4), 1693. https://doi.org/10.3390/su12041693
 • Wahab, S., Hamzah, M., Ye, X., & Hareeah, V. (2020). Bike-sharing acceptance through the lens of the theory of routine mode choice decisions. International Journal of Sustainable Development, 23, 2020. https://doi.org/10.1504/IJSD.2020.10034382

 

 • Wicaksono, S., Lin, X., & Tavasszy, L. A. (2022). Market potential of bicycle crowdshipping: A two-sided acceptance analysis. Research in Transportation Business & Management, 45, 100660. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100660

 

 • Wu, R., Wu, Z., Wen, J., Cai, Y., & Li, Y. (2019). Extrinsic and intrinsic motivations as predictors of bicycle sharing usage intention: An empirical study for Tianjin, China. Journal of Cleaner Production, 225, 451–458. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.016