مدلسازی انتخاب وسیله سفر در سفرهای دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه رازی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راه و ترابری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شناسایی مدل‌های انتخاب وسیله و عوامل مؤثر بر آن ازجمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند به برنامه ریزان این حوزه جهت اخذ تصمیمات مناسب برای ارتقای کیفیت تردد شهروندان و مخصوصاً جامعه دانشگاهی کمک کند. هدف اصلی از انجام این پژوهش مدل‌سازی انتخاب وسیله نقلیه اعضای دانشگاه رازی کرمانشاه در سفرهای روزانه به دانشگاه می‌باشد. به این منظور، اثر متغیرهای مختلف جمعیت‌شناختی، اقتصادی- اجتماعی و ویژگی‌های وسیله سفر بر روی روش سفر اعضای دانشگاه ارزیابی گردید. در همین راستا برای جمع‌آوری داده موردنیاز، از پرسش‌نامه استفاده گردید. مدل‌سازی انتخاب وسیله با استفاده از مدل‌های انتخاب گسسته لوجیت دودویی و لوجیت چندگانه انجام پذیرفت. طبق تحلیل‌های صورت گرفته برای حالت چندگانه، مؤثرترین عوامل بر مدل انتخاب وسیله سفر شامل وسیله نقلیه در دسترس، فاصله محل سکونت تا دانشگاه، بومی بودن و داشتن گواهی‌نامه رانندگی می‌باشند و برای متغیر پاسخ دودویی، که به‌صورت استفاده یا عدم استفاده از حمل‌ونقل عمومی تعریف شده بود، تأثیرگذارترین عوامل بر مدل‌ انتخاب، دسترسی به خودرو شخصی با ضریب 28/1، استفاده از اتوبوس در شرایط ایده آل با ضریب 51/3- و فاصله محل سکونت تا دانشگاه با ضریب 59/2 در تابع مطلوبیت به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mode Choice in University Trips (Case Study: Razi University)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shirzadi 1
  • Seyed Shahab Hasaninasab 2
1 MSc, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Mode choice models and the factors affecting it is one of the most important things that can help planners in this area to make appropriate decisions to improve the quality of traffic for citizens and especially the academic community. The main purpose of this research is to model the mode choice of members of Razi University Kermanshah in their daily trips to the university. For this purpose, the effect of various demographic, socio-economic variables and characteristics of the means of travel on the mode choice of university members was evaluated. In this regard, a questionnaire was used to collect the required data. Instrument choice modeling was done using binary Logit and multinomial Logit discrete choice models. According to the analyzes carried out for the multinomial mode, the most effective factors on the choice means include the available vehicle, the distance from the residence to the university, being a native and having a driver's license, and for the binary Logit variable, which is defined as the use or non-use of public transportation. The most influential factors on the mode choice model were access to a private car with a coefficient of 1.28, use of the bus in ideal conditions with a coefficient of -3.51, and the distance from the residence to the university with a coefficient of 2.59 in the utility function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mode Choice
  • University Mode Choice
  • Binary Logit
  • Multinomial Logit
-اسعدی، مهرناز و شاهنگیان، ریحانه سادات ( 1397) "ساخت مدل انتخاب وسیله سفر دانشجویان (مطالعه موردی: پردیس دانشگاه مشهد)"، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران.
 
-حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد (1391). "بررسی سهم سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر انتخاب طریقه های جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه"، مهندسی حمل و نقل، 3(3 (پیاپی 11))، ص 181-197.
 
-حقانی، میلاد و شاه حسینی، زهرا (1394) "برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مهندسی ترافیک به همراه مروری بر آمار و احتمالات" . تهران: کتاب آوا.
 
-Balsas, C.J.L.L. (2003) "Sustainable transportation planning on college campuses", Transport Policy, 10(1), pp. 35–49.
 
-Belgiawan, P.F. et al. (2014) "Car ownership motivations among undergraduate students in China, Indonesia, Japan, Lebanon, Netherlands, Taiwan, and USA", Transportation, 41(6), pp. 1227–1244.
 
-Böcker, L., van Amen, P. and Helbich, M. (2017) "Elderly travel frequencies and transport mode choices in Greater Rotterdam, the Netherlands", Transportation, 44(4), pp. 831–852.
 
-Danaf, M., Abou-Zeid, M. and Kaysi, I. (2014) "Modeling travel choices of students at a private, urban university: Insights and policy implications", Case Studies on Transport Policy, 2(3), pp. 142–152.
 
-Etminani-Ghasrodashti, R., Paydar, M. and Hamidi, S. (2018) "University-related travel behavior: Young adults" decision-making in Iran", Sustainable Cities and Society, 43, pp. 495–508.
 
-Gao, K. et al. (2021) "Extrapolation-enhanced model for travel decision making: An ensemble machine learning approach considering behavioral theory", Knowledge-Based Systems, 218, p. 106882.
 
-Hafezi, M.H. et al. (2018) "Daily activity and travel sequences of students, faculty and staff at a large Canadian university", Transportation Planning and Technology, 41(5), pp. 536–556.
 
-Hillel, T. et al. (2021) "A systematic review of machine learning classification methodologies for modelling passenger mode choice", Journal of Choice Modelling, 38(August 2020), p. 100221.
 
-Khattak, A. et al. (2011) "Travel by University Students in Virginia: Is This Travel Different from Travel by the General Population?", Transportation Research Record, 2255(1), pp. 137–145.
 
- C. R. Koppelman, F.S. and Bhat, (2006) "A Self Instructing Course in Mode Choice Modeling: Multinomial and Nested Logit Models".
 
-Limanond, T., Butsingkorn, T. and Chermkhunthod, C. (2011) "Travel behavior of university students who live on campus: A case study of a rural university in Asia", Transport Policy, 18(1), pp. 163–171.
 
-Luan, S. et al. (2021) "Exploring the impact of COVID-19 on individual"s travel mode choice in China", Transport Policy, 106(April), pp. 271–280.
 
-Mohammadzadeh, M. (2020) "Exploring tertiary students" travel mode choices in Auckland: Insights and policy implications", Journal of Transport Geography, 87(June), p. 102788.
 
-Pulugurta, S., Arun, A. and Errampalli, M. (2013) "Use of Artificial Intelligence for Mode Choice Analysis and Comparison with Traditional Multinomial Logit Model", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 104, pp. 583–592.
 
-Raney, E.A., Mokhtarian, P.L. and Salomon, I. (2000) "Modeling individuals" consideration of strategies to cope with congestion", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 3(3), pp. 141–165.
 
-Roh, D.H.-J. (2021) "Comparative study on the performance of four fundamental optimization algorithms applied for transportation mode choice modelling", Transportation Engineering, 3(December 2020), p. 100043.
 
-Setiawan, R., Santosa, W. and Sjafruddin, A. (2015) "Effect of Habit and Car Access on Student Behavior Using Cars for Traveling to Campus", Procedia Engineering, 125, pp. 571–578.
 
-Ton, D. et al. (2020) "The experienced mode choice set and its determinants: Commuting trips in the Netherlands", Transportation Research Part A: Policy and Practice, 132, pp. 744–758.
 
-Tuveri, G. et al. (2020) "A panel data analysis of tour-based university students" travel behaviour", Case Studies on Transport Policy, 8(2), pp. 440–452.
 
-Zhang, Y. and Xie, Y. (2008) "Travel Mode Choice Modeling with Support Vector Machines", Transportation Research Record, 2076(1), pp. 141–150.
 
-Zhao, X. et al. (2020) "Prediction and behavioral analysis of travel mode choice: A comparison of machine learning and logit models", Travel Behaviour and Society, 20(August 2019), pp. 22–35.