دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 52، فروردین 1401، صفحه 1860-1559