فصلنامه مهندسی حمل و نقل (JTE) - واژه نامه اختصاصی