فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل (ـJTE) - واژه نامه اختصاصی