فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل (TJ) - واژه نامه اختصاصی