اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود صفارزاده

مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~saffar_m
saffar_mmodares.ac.ir
09121125096
0000-0002-9713-2776

h-index: 8  

سردبیر

ابوالفضل حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic staff/hassani
hassanimodares.ac.ir
09121251882
0000-0001-7943-6744

h-index: 13  

cirations: 684

h-index: 13

اعضای هیات تحریریه

محمود صفارزاده

مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل استاد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic staff/saffar_m
saffar_mmodares.ac.ir
00989121125096
0000-0002-9713-2776

h-index: 8  

citations: 295

ابوالفضل حسنی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، أانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic staff/hassani
hassanimodares.ac.ir
021-82233960
0000-0001-7943-6744

h-index: 10  

جبار علی ذاکری

مهندسی حمل و نقل ریلی استاد، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/2926/Dr.zakeri
zakeriiust.ac.ir
989121053379
0000-0002-4946-7192

h-index: 18  

یوسف شفاهی

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

sharif.edu/~shafahi
shafahisharif.edu
09121098710
0000-0003-0374-2141

h-index: 11  

افشین شریعت مهیمنی

برنامه ریزی حمل و نقل پیشرفته استاد، دانشکده مهندسی عران، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/7118
shariatiust.ac.ir
09877803100
0000-0002-7344-2067

h-index: 20  

citations: 1231

امیر عباس رصافی

برنامه ریزی حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=40&lang=0
rasafieng.ikiu.ac.ir
٣٣٩٠١١٠٤
0000-0002-3419-0194

h-index: 7  

عباس بابازاده

برنامه ریزی حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/
ababazadehut.ac.ir
091231667151
0000-0002-3835-5220

h-index: 7  

سید مهدی زهرایی

مهندسی عمران استاد، پردیس دانشکده های فنی،دانشکده عمران، دانشگاه تهران

http:''rtis2.ut.ac.ir/cv/mzahrai/
mzahraiut.ac.ir
0000-0003-2759-2424

h-index: 20  

فریدون مقدس نژاد

مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران، ایران

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=moghadas
moghadasaut.ac.ir
98 (21) 64543004
0000-0003-3830-4555

h-index: 32  

citations: 3594

علی عبدی کردانی

مهندسی عمران دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

ikiu.ac.ir/members/?id+302&lang+0
aliabdi001yahoo.com
09126085308
0000-0003-3175-2566

h-index: 9  

مدیر اجرایی

فروز روشن بین

مدیریت اطلاع رسانی فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دبیر اجرایی

jte.sinaweb.net/manager?_action=edb&_ts=366
jtesinaweb.net
88035323-88034868- داخلی 104

ویراستار ادبی نشریه

فروز روشن بین

مدیریت اطلاع رسانی ویراستار فصلنامه مهندسی حمل و نقل

jte.sinaweb.net/manager?_action=edb&_ts=367
jtesinaweb.net

صفحه آرا

شیدا صادقی

مدیریت کارشناس مجله مهندسی حمل و نقل - پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

ssadeghi60yahoo.com
021-880353373