بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس‌ ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

پلی اتیلن کراس لینک (XLPE) نوعی عایق برای کابل های فشار قوی است که به دلیل مقاومت الکتریکی و حرارتی مطلوب، به طور گسترده در پوشش کابل های انتقال الکتریسیته استفاده می شود. به دلیل نبود تکنولوژی مناسب برای بازیافت XLPE، عمدتاً از روش های سوزاندن و دفن کردن برای ضایعات این مواد استفاده می گردد. در این پژوهش از ضایعات XLPE به عنوان جایگزین مصالح سنگی ریزدانه مخلوط های آسفالت متخلخل بهره گرفته شده است. به این منظور مقادیر 25، 50 و 75 درصد حجمی از مصالح سنگی 36/2 تا 75/4 میلیمتر با ذرات XLPE هم اندازه جایگزین گردیدند. جهت تخمین درصد قیر بهینه از آزمایش های کانتابرو و تعیین درصد فضا های خالی مخلوط استفاده گردید. در گام بعد عملکرد نمونه ها از طریق آزمون های لاتمن اصلاح شده و کانتابرو بر روی نمونه های پیر شده و فرونشست قیر مورد ارزیابی واقع شد. بررسی ها نشان داد که ذرات XLPE، به علت قابلیت جذب پایین، می توانند توانایی مخلوط های آسفالت متخلخل را برای مقاومت در برابر شرایط رطوبتی افزایش دهند. همچنین ارزیابی نتایج آشکار نمود که نمونه های حاوی XLPE جایگزین شده با 25 درصد حجمی مصالح سنگی بین 36/2 تا 75/4 میلیمتر، بهترین عملکرد را نسبت به نمونه های شاهد و دیگر نمونه های حاوی XLPE دارا هستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1399