بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

  • وامق، مصطفی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
  • وامق، مصطفی [1] دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  • وامق، مصطفی [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • وامق، مصطفی [2] دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران
  • وطن میدانشاهی، هادی [1] گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی ومهندسی/دانشگاه یزد
  • وفائی نژاد، علیرضا [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • ولیزاده، خلیل [1] دانشیار، گروه سنجش‌از دور و GIS، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ه

ی

N

  • nasr، وحیده [1] گروه آموزشی کنترل و علائم، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران

`