اهداف و چشم انداز

 

اهداف و دامنه

فصلنامه مهندسی حمل و نقل، یک مجله علمی  با  دسترسی آزاد و مبتنی بر داوری علمی است که بر مباحث مهندسی حمل و نقل متمرکز بوده و مقالات علمی برپایه روشهای کمی تحلیل، طراحی و کاربردی سامانه های حمل و نقل در تمامی گونه های حمل و نقل ( جاده ای،  هوایی، ریلی، آبی) را در بر می‌گیرد.

مهم ترین مباحث در برگیرنده مجله عبارتند از:

-         زیرساختهای حمل و نقل ( شامل طراحی، تحلیل، نگهداری، مصالح روسازی، روسازی، ساختمان پلها، تونلها، بنادر، خطوط لوله)

-         شیوه های طراحی نوآورانه و کاربرد آن

-         مطالعات آزمایش های محلی و آزمایشگاهی

-         سامانه های حمل و نقل

-         ایمنی حمل و نقل

-         تقاضای حمل و نقل و مدیریت سیستم

-         برنامه ریزی و فنآوری حمل و نقل

-         سیستمهای هوشمند حمل و نقل

-         شبکه های حمل و نقل

-         سیستم های حمل و نقل چند شیوه ای (Multi-mode)

-         حمل و نقل و کاربری زمین

-         اقتصاد حمل و نقل

-         اقتصاد و سیاستگذاری  حمل و نقل

-         بودجه بندی و مدیریت داراییها

-         مدیریت پروژه در حمل و نقل

-         حمل و نقل و تغییرات آب و هوایی

-         حمل و نقل پایدار

-         حمل و نقل افراد پیاده و دوچرخه سواران

-         مهندسی حمل و نقل

-         برنامه ریزی حمل و نقل