مسئله تخصیص پهلوگاه‌های اسکله در پایانه‌های کانتینری با در نظر گرفتن مصرف سوخت کشتی‌ها، مطالعه موردی: بندر شهید رجایی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده

پایانه‌های کانتینری سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که در آن‌ها فرآیندهای تصمیم‌گیری حیاتی مرتبط با کنترل و برنامه‌ریزی تدارکات جریان دارد. تصمیم‌گیری در مورد زمان و مکان تخصیص کشتی‌های ورودی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی گردانندگان پایانه‌های کانتینری و مدیران بنادر است که غالباً "مسئله تخصیص پهلوگاه اسکله" نامیده می‌شود. به‌علاوه‌، در طول دو دهه گذشته، حمل‌ونقل دریایی و ترافیک کانتینری در سراسر جهان رشد سریع و پیوسته‌ای را تجربه کرده است که این افزایش باعث ‌شده موضوع سوخت مصرفی توسط کشتی­ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه­ های خطوط کشتیرانی شود. بنابراین، این مقاله قصد دارد مسئله بهینه‌سازی تخصیص پهلوگاه­های اسکله را در حالتی مورد بررسی قرار دهد که سوخت مصرفی موردنیاز برای حرکت کشتی‌ها، توسط مدیران پایانه‌ها و خطوط کشتیرانی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به عملیات تخصیص کشتی ­ها، مد نظر قرار گیرد. برای بررسی این امر، بندر شهید رجایی انتخاب و پس از ارائه مدل ریاضی متناسب با ویژگی­ های فیزیکی و عملیاتی بندر شهید رجایی نسبت به حل آن با استفاده از روش‌ دقیق اپسیلون محدودیت تکامل‌یافته (AEC) اقدام می‌شود. به‌دلیل پیچیدگی مدل ریاضی ارائه شده، برای حل مسائل با ابعاد واقعی از الگوریتم‌ فراابتکاریNSGA-II  (الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب‌ چندهدفه) نیز استفاده می‌شود. در پایان، نتایج بدست آمده و تحلیل‌های آماری انجام‌شده، حکایت از عملکرد قابل قبول مدل بهینه‌سازی چند‌هدفه ریاضی پیشنهادی به‌منظور کاهش زمان انتظار کشتی‌ها و مصرف سوخت آن­ ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Berth Allocation Problem at Container Terminals with Fuel Consumption Considerations, Case Study: Iranian Rajaee Port

نویسندگان [English]

  • sadegh sharifi 1
  • seyed farzad hoseini 2
  • hasan zarei 2
1 1Master of Science in Industrial Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 2Assistant Professor of Industrial Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Container terminals are complex systems in which critical decision-making processes related to maritime logistics operations take place at them. Allocating incoming ships to the berths is the most important problem for port managers. Besides, over the past two decades, the container shipping industry has experienced rapid and continuous growth, which has made the issue of fuel consumption by ships one of the most important concerns of the International Maritime Organization (IMO).  Therefore, this paper intends to consider the issue of optimizing the allocation of berths in a situation where fuel consumption is considered by the port operators and shipping lines. To investigate this, the Iranian Shahid Rajaee port was selected. Based on the physical and operational characteristics of the case study we proposed a multi objective optimization model. This model was solved using the exact Augmented Epsilon Constraint (AEC) method. Given the NP-Hard complexity of the proposed model, the NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm-II) meta-heuristic algorithm has also been used for solving real-world large-size instances. Finally, the results and statistical analyzes illustrate the good performance of the proposed multi-objective mathematical model to reduce the waiting time of ships and their fuel consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Container Terminals
  • Maritime Transportation
  • Mathematical Modeling
  • Berth Allocation Problem
  • Shahid Rajaee Port
- Abou Kasm, O., Diabat, A., & Cheng, T. C. E. (2020) “The integrated berth allocation, quay crane assignment and scheduling problem: mathematical formulations and a case study”, Annals of Operations Research, Vol. 291, No. 1, pp. 435-461.
 
- Alvarez, J. F., Longva, T., & Engebrethsen, E. S. (2010) “A methodology to assess vessel berthing and speed optimization policies”, Maritime Economics & Logistics, Vol. 12, No. 4, pp. 327-346.
 
- Amrou, M., Hassan, B., & Boulmakoul, A. (2018) “Process Mining for port container terminals: The state of the art and issues”, 12th Edition of the Conference on Advances of Decisional Systems, ASD 2018: Big Data and Applications, Marrakech: 2-3 May 2018.
 
- Behnamian, J., Fatemi Ghomi, S. M. T., & Zandieh, M. (2009) “A multi-phase covering Pareto-optimal front method to multi-objective scheduling in a realistic hybrid flowshop using a hybrid metaheuristic”, Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 8, pp. 11057-11069.
 
- Bierwirth, C., & Meisel, F. (2010) “A survey of berth allocation and quay crane scheduling problems in container terminals”, European Journal of Operational Research, Vol. 202, No. 3, pp. 615-627.
 
- Budipriyanto, A., Wirjodirdjo, B., Pujawan, I. N., & Gurning, S. (2017) “A simulation study of collaborative approach to berth allocation problem under uncertainty”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 33, No. 3, pp. 127-139.
 
- Clausen, U., & Kaffka, J. (2016) “Development of priority rules for handlings in inland port container terminals with simulation”, Journal of Simulation, Vol. 10, No. 2, pp. 95-102.
 
- Coello, C. A. C., Lamont, G. B., & Van Veldhuizen, D. A. (2007) “Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems”, New York: Springer.
 
- Cruz, R., Bergsten Mendes, A., Bahiense, L., & Wu, Y. (2019) “Integrating berth allocation decisions in a fleet composition and periodic routing problem of platform supply vessels”, European Journal of Operational Research, Vol. 275, No. 1, pp. 334-346.
 
- Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A., & Meyarivan, T. (2000) “A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II”, International Conference on Parallel Problem Solving from Nature PPSN VI, Paris: 18-20 September 2000.
 
- Du, Y., Chen, Q., Quan, X., Long, L., & Fung, R. Y. (2011) “Berth allocation considering fuel consumption and vessel emissions”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 47, No. 6, pp. 1021-1037.
 
- Dulebenets, M. A., Golias, M. M., & Mishra, S. (2018) “A collaborative agreement for berth allocation under excessive demand”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 69, No. 1, pp. 76-92.
 
- Gazijahani, F. S., Ajoulabadi, A., Ravadanegh, S. N., & Salehi, J. (2020) “Joint energy and reserve scheduling of renewable powered microgrids accommodating price responsive demand by scenario: A risk-based augmented epsilon-constraint approach”, Journal of Cleaner Production, Vol. 262, No. 1, 121365.
 
- He, J. (2016) “Berth allocation and quay crane assignment in a container terminal for the trade-off between time-saving and energy-saving”, Advanced Engineering Informatics, Vol. 30, No. 3, pp. 390-405.
 
- Hoseini, S. F., Mohammadpour Omran, M., Márquez, A. C., & Makui, A. (2018) “Simultaneous optimisation of seaside operations in container terminals: a case study of the iranian rajaee port”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 5/6, pp. 587-617.
 
- Hu, Q.-M., Hu, Z.-H., & Du, Y. (2014) “Berth and quay-crane allocation problem considering fuel consumption and emissions from vessels”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 70, No. 1, pp. 1-10.
 
- Huang, K., Suprayogi, & Ariantini. (2016) “A continuous berth template design model with multiple wharfs”, Maritime Policy & Management, Vol. 43, No. 6, pp. 763-775.
- Jolai, F., Asefi, H., Rabiee, M., & Ramezani, P. (2013) “Bi-objective simulated annealing approaches for no-wait two-stage flexible flow shop scheduling problem”, Scientia Iranica, Vol. 20, No. 3, pp. 861-872.
 
- Lee, D.-H., & Qiu Wang, H. (2010) “Integrated discrete berth allocation and quay crane scheduling in port container terminals”, Engineering Optimization, Vol. 42, No. 8, pp. 747-761.
 
- Malekahmadi, A., Alinaghian, M., Hejazi, S. R., & Saidipour, M. A. A. (2020) “Integrated continuous berth allocation and quay crane assignment and scheduling problem with time-dependent physical constraints in container terminals”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 147, No. 1, 106672.
 
- Mavrotas, G. (2009) “Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 213, No. 2, pp. 455-465.
 
- Nikas, A., Fountoulakis, A., Forouli, A., & Doukas, H. (2020) “A robust augmented ε-constraint method (AUGMECON-R) for finding exact solutions of multi-objective linear programming problems”, Operational Research - An International Journal (ORIJ), Vol. 20, No. 1, pp. 1-42.
 
- Peng, Y., Dong, M., Li, X., Liu, H., & Wang, W. (2021) “Cooperative optimization of shore power allocation and berth allocation: A balance between cost and environmental benefit”, Journal of Cleaner Production, Vol. 279, No. 1, 123816.
 
- Qin, T., Du, Y., & Sha, M. (2016) “Evaluating the solution performance of IP and CP for berth allocation with time-varying water depth”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 87, No. 1, pp. 167-185.
 
- Salhi, A., Alsoufi, G., & Yang, X. (2019) “An evolutionary approach to a combined mixed integer programming model of seaside operations as arise in container ports”, Annals of Operations Research, Vol. 272, No. 1-2, pp. 69-98.
 
- Shang, X. T., Cao, J. X., & Ren, J. (2016) “A robust optimization approach to the integrated berth allocation and quay crane assignment problem”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 94, No. 1, pp. 44-65.
 
- United Nations’ Conference on Trade and Development - UNCTAD. (2020) “Review of Maritime Transport 2019”, United Nations Publications, New York, United States of America, 31 January 2020.
 
- Venturini, G., Iris, Ç., Kontovas, C. A., & Larsen, A. (2017) “The multi-port berth allocation problem with speed optimization and emission considerations”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 54, No. 1, pp. 142-159.
 
- Wang, H. S., Tu, C. H., Chen, K. H. (2015) “Supplier selection and production planning by using guided genetic algorithm and dynamic nondominated sorting genetic algorithm-II approaches”, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 1-15. 
 
- Zhen, L., Hu, Z., Yan, R., Zhuge, D., & Wang, S. (2020) “Route and speed optimization for liner ships under emission control policies”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 110, No. 1, pp. 330-345.