بررسی تأثیر قابلیت اطمینان زمان سفر در مدل انتخاب گونه حمل‌ونقل بار ریلی و جاده‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی حمل‌و‌نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی حمل‌و‌نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قابلیت اطمینان به زمان سفر  متغیر مهمی در انتخاب طریقه ریلی و جاده ای حمل بار است که تحقیقات صورت گرفته در مورد آن در دنیا بیشتر با داده‌های ترجیحات بیان‌شده بوده است و پژوهشی در حمل و نقل بار با محوریت داده های ترجیحات آشکار شده که متغیرهای قابلیت اطمینان را نیز در نظر گرفته باشد در ایران و جهان انجام نشده است. پژوهش پیش رو  در نظر دارد متغیرهای مختلف قابلیت اطمینان مؤثر در انتخاب طریقه حمل بار را که از بارنامه‌های ثبت‌شده ریل و جاده، در کنار سایر متغیرهای مؤثر در نظر بگیرد. در این مقاله، انتخاب وسیله بین ریل و جاده برای 10 گروه کالا بررسی می‌شود. متغیرهای مختلف قابلیت اطمینان معرفی شده منابع قبلی به‌علاوه متغیرهای جدید این پژوهش بر اساس اطلاعات زمان سفر  ساخته شدند و همبستگی آنها  با سهم ریل بررسی‌شده و متغیرهای با همبستگی بالاتر در مدل لوجیت همفزون وزن‌دار در کنار دیگر متغیرها مانند زمان سفر، هزینه، انبوه بودن و نوع کالا آزموده می‌شوند. در اکثر گروه‌های کالا،  متغیر نسبت محموله‌های به مقصد رسیده در بازه  10% کمتر و بیشتر از میانگین زمان سفر (90% تا 110% میانگین زمان سفر) معناداری بیشتری داشته است. گروه کالاهای کانتینری و مواد غذایی به ترتیب بیشترین حساسیت را نسبت به قابلیت اطمینان داشته و ارسال به‌موقع مرسولات، می‌تواند نقش مؤثری در جذب این بارها  از جاده داشته باشد. گروه کالای معدنی حساسیت کمتری نسبت به قابلیت اطمینان زمان سفر دارد و در این گروه متغیرهایی مانند هزینه نقش مهم‌تری در انتخاب وسیله دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of travel time reliability on the model of mode choice between rail and road in freight transport

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli 1
  • Hossein Haghshenas 2
1 Student At Master Degree, Departemant of Transportation, Isfahan Univercity of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Transportation, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors influencing mode choice in freight transport between rail and road is travel time reliability, which has been researched in the world more around the stated preferences [SP] data also to the best knowledge of the authors there is no research formed with revealed preferences data in Iran.  The present study intends to conduct this research using the data of the revealed preferences of the registered bill of lading of rail and road and the travel time of freight trains and in terms of various variables of reliability. In this article, the choice of mode between rail and road for 10 groups of goods is examined. Initially, the various variables of reliability that were previously introduced in the sources related to freight and passenger transport, in addition to the new variables of this study were made based on the travel time information. In most groups of goods, the variable of shipments ratio in the range of 10% of the average travel time was more significant. One of the outstanding results of this research is that the group of containerized goods and foodstuffs are the most sensitive to reliability, respectively, and on time delivery of shipments can play an effective role in attracting these loads from the road. The group of mineral goods is less sensitive to the reliability of travel time, and in this group, variables such as cost play a more important role in the choice of transport mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mode choice
  • revealed preferences
  • freight transport
  • rail and road
  • Reliability
  • Logit Model
- صمیمی امیر‌، احسان‌ رحیمی ، حمیدرضا ‌امینی. 1392. "تحلیل ناهم‌فزون رفتار انتخاب وسیله در جابجایی کالا به‌وسیله کامیون و قطار، مطالعه موردی ایران." سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک.
 
- دلیر روزبه، 1390. 'تأثیر قابلیت اطمینان زمان سفر بر انتخاب مسیر سفر',پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی[ره].
 
- رجبی مجتبی، نوید خادمی ، روزبه فروزنده ، افشین شریعت مهیمنی. 1397. 'تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی', فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل،.
 
- سرکاری مصطفی، سید جعفر حجازی ، سیروس راد کیا ،  1392. " اثر سنجی اجزای سامانه اتوبوس تندرو بر معیارهای کیفیت حمل‌ونقل عمومی [BRT]." همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین. کرج.
 
- سلیمی کیوان. 1397. ' بررسی وضعیت قابلیت اعتماد سامانه اتوبوس‌رانی مطالعه موردی: اتوبوس‌رانی شهر اصفهان', پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
- شفاهی یوسف ، نازنین صادقی. 1383. "مدل شبیه سازی برای زمان‌بندی حرکت قطارها باهدف افزایش قابلیت اطمینان برنامه زمان‌بندی." هفتمین همایش حمل‌ونقل ریلی. دانشگاه صنعتی شریف.
 
- مهدوی علی,. 1393. 'بررسی عوامل مؤثر برافزایش تقاضای بار در حمل‌ونقل ریلی نسبت به جاده‌ای با برآورد مدل انتخاب طریقه', پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
- نصیری حبیب‌الله, جواد جمعه پور چهار امان ،. 1393. "ارزش اقتصادی قابلیت اطمینان زمان سفر." پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور. دانشگاه ارومیه.
 
‌- رجبی‌بهاآبادی مجتبی، افشین ‌شریعت‌مهیمنی، امین صیاد ، ‌ علیرضا گنج‌خانلو، تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر درراه‌های برون‌شهری: مطالعه موردی محور تهران_آمل، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1396.
- براهیمی امیرحسین، علیرضا عبدی، عبدالله آقایی، مدل‌سازی قابلیت اطمینان زمان سفر شبکه در بزرگراه‌ها، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه مازندران، 1395.
 
- سلیمی کیوان، بررسی وضعیت قابلیت اعتماد سامانه اتوبوس‌رانی مطالعه موردی: اتوبوس‌رانی شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1397.
 
- مهری سینا، حسین حق‌شناس، مطلوبیت انتخاب راه‌آهن در رقابت با جاده برای حمل‌ونقل کانتینر در ایران، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، دوره 9 شماره 4، صفحات 631 تا 646،  1397.
 
- Arencibia, Ana Isabel, María Feo-Valero, Leandro García-Menéndez, and Concepción Román. 2015. 'Modelling mode choice for freight transport using advanced choice experiments', Transportation research part A: Policy and practice, 75: 252-67.
 
- Ben-Akiva, and S.R. Lerman , . 1985. Discrete choice analysis: theory and application to travel demand [MIT press].
 
- Beuthe, Michel and Ch Bouffioux. 2008. 'Analysing qualitative attributes of freight transport from stated orders of preference experiment', Journal of Transport Economics and Policy [JTEP], 42: 105-28.
 
- Brooks, Mary, Sean Puckett, David Hensher and Adrian Sammons. 2012. 'Understa, nding mode choice decisions: A study of Australian freight shippers', Maritime Economics & Logistics, 14: 274-99.
 
- OrtÃozar, and L.G. Willumsen, 2011. Modelling transport [John Wiley & Sons.].
 
- Duan, Liwei, Qiyuan Peng, and Yinying Tang. 2017. 'Railway shippers’ heterogeneous preferences with random parameters latent class model', Transportation research procedia, 25: 416-24.
 
- Duan, Liwei, Lorant  Tavasszy, and Jafar Rezaei, 2019. 'Freight service network design with heterogeneous preferences for transport time and reliability', Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 124: 1-12.
 
- Dullaert, Wout, and Luca Zamparini. 2013. 'The impact of lead time reliability in freight transport: A logistics assessment of transport economics findings', Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49: 190-200.
 
- Feo, Maria, Raquel Espino, and Leandro Garcia. 2011. 'An stated preference analysis of Spanish freight forwarders modal choice on the south-west Europe Motorway of the Sea', Transport Policy, 18: 60-67.
 
- Fries, Nikolaus,  Andrew Nash, Jost Wichser, Georg Abay, Gianni Moreni, and Rapp Trans AG. 2008. "Modal split functions for a Swiss national freight transport model." In EUROPEAN TRANSPORT CONFERENCE 2008; PROCEEDINGS, 17p-17p.
 
- Jeffs, Vivien P, and Peter J  Hills. 1990. 'Determinants of modal choice in freight transport', Transportation, 17: 29-47.
 
- Kim, Hyun-Chan, Alan Nicholson, and Diana Kusumastuti. 2017. 'Analysing freight shippers’ mode choice preference heterogeneity using latent class modelling'.
 
- KIM, Kang-Soo. 2002. 'Inherent random heterogeneity logit model for stated preference freight mode choice', Journal of Korean Society of Transportation, 20: 83-92.
 
- Larranaga, Ana Margarita, Julian Arellana, and Luiz Afonso Senna. 2017. 'Encouraging intermodality: A stated preference analysis of freight mode choice in Rio Grande do Sul', Transportation research part A: Policy and practice, 102: 202-11.
 
- Li, Zheng, David Hensher, and John M Rose. 2010. 'Willingness to pay for travel time reliability in passenger transport: A review and some new empirical evidence', Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46: 384-403.
 
- Neal, Craig, and Tay TR Koo. 2020. 'Demand for cargo airships: An analysis of mode choice decision making in the freight transport industry', Journal of Air Transport Management, 83: 101741.
 
- Norojono,  Olly, and William Young. 2003. 'A stated preference freight mode choice model', Transportation Planning and Technology, 26: 1-1.
 
- Oum, Tae Hoon. 1979. 'A cross sectional study of freight transport demand and rail-truck competition in Canada', The Bell Journal of Economics: 463-82.
 
- Reis, Vasco. 2014. 'Analysis of mode choice variables in short-distance intermodal freight transport using an agent-based model', Transportation research part A: Policy and practice, 61: 100-20.
 
- Román, Concepción, Ana Isabel Arencibia, and María Feo-Valero. 2017. 'A latent class model with attribute cut-offs to analyze modal choice for freight transport', Transportation research part A: Policy and practice, 102: 212-27.
 
- Sayed, Tarek, and Abdolmehdi Razavi. 2000. 'Comparison of neural and conventional approaches to mode choice analysis', Journal of Computing in Civil Engineering, 14: 23-30.
 
- Shinghal, Nalin, and Tony Fowkes. 2002. 'Freight mode choice and adaptive stated preferences', Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 38: 367-78.
 
- Tapia, Rodrigo Javier,  Luiz Afonso dos Santos Senna, Ana Margarita Larranaga, and Helena Beatriz Bettella Cybis. 2019. 'Joint mode and port choice for soy production in Buenos Aires province, Argentina', Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 121: 100-18.
 
- Wilson, FR, BG Bisson, and KB Kobia. 1986. 'Factors That Determine Mode Choice 1n the Transportation of General Freight'.
 
- Zhang, Rong, Wenliang Jian, and Lóránt Tavasszy. 2018. 'Estimation of network level benefits of reliability improvements in intermodal freight transport', Research in Transportation Economics, 70: 1-8.
 
- Zhang, YZ, Wang JQ, and ZA Hu. 2016. 'Optimization Model of Transportation Product Selection for Railway Express Freight', Journal of Engineering Science & Technology Review, 9.
 
- Train, Discrete Choice Models, 2002.
 
- Ortuzar, and Luis Willumsen,  (2011) "Modeling transport", 4th edition by Wiley.