دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 47، دی 1399، صفحه 189-455