مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی فراوانی حوادث در گذرگاه­های همسطح جاده و ریل ایران، به منظور ارائه راهکارهایی در جهت کاهش تعداد این نوع حوادث است. بررسی گذرگاه­های همسطح از نظر فراوانی حوادث یکی از روش­های شناسایی گذرگاه­های پرخطر و دارای ریسک در شبکه حمل و نقل ریلی هست. بدین منظور در مطالعه پیش رو، مدلی برای پیش بینی فراوانی تصادفات با نگاهی تازه به داده­های تصادفات سال­های اخیر گذرگاه­های همسطح ایران ارائه می­گردد. در این مطالعه از مشخصات 240 گذرگاه همسطح مجاز کشور ایران و اطلاعات تصادفات رخ داده در این گذرگاه­ها استفاده شده است. با استفاده از داده­های مذکور و بهره گیری از مدل دو جمله­ای منفی، فراوانی تصادفات رخ داده در هر یک از گذرگاه­های همسطح مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که داده­های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به تصادفات گذرگاه­های همسطح ایران در بازه زمانی بین سال­های 1388 تا 1393 هست. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده مهم بودن عواملی همچون میانگین وسایل نقلیه عبوری روزانه، نوع روسازی جاده، موقعیت گذرگاه (درون شهری یا برون شهری) و سرعت قطارهای عبوری در فراوانی گذرگاه­های همسطح مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Fan, W., Gong, L. and Haile, E. (2016) "Severity analysis of vehicle crashes on highway-rail grade crossings: ordered response logit modeling”, Advances in Transportation Studies(38), Vol. 38, pp. 5–20. .
-Fan, W., Gong, L., Washing, E. M., Yu, M. and Haile, E. (2016) "Key factors contributing to crash severity at highway-rail grade crossings”, Journal of Modern Transportation, 24(3), Vol. 24, No. 3, pp. 224-235.
-Fernando, W. S. H. R. and Amarasingha, N. (2018) "Linear regression models to evaluate characteristics of railway-roadway level Crossings in a developing country”, International Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 7, No. 3, pp. 43-52.
-Hao, W. and Daniel, J. (2016) "Driver injury severity related to inclement weather at highway–rail grade crossings in the United States”, Traffic Injury Prevention, Vol. 17, No. 1, pp. 31-38.
-Hao, W., Kamga, C. and Wan, D. (2016) "The effect of time of day on driver's injury severity at highway-rail grade crossings in the United States”, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English edition), Vol. 3, No. 1, pp. 37-50.
-Hayter, A. (2013) "Probability and statistics for engineers and scientists, fourth ed.”, Duxbury, USA.: Thomson Brooks/Cole.
-Khan, I. U., Lee, E. and Khan, M. A. (2018, 09) "Developing a highway rail grade crossing accident probability prediction model: A North Dakota Case Study”, Safety, Vol. 4, No. 2, pp. 22.
-Khan, W. A. and Khattak, A. J. (2018) "Injury severity of truck drivers in crashes at highway-rail grade crossings in the United States”, Presented at the Transportation Research Record, 97th Annual Meeting. Washington DC.
-Lavette, R. A. (1977) "Development and application of a railroad-highway accident prediction equation”, Journal of the Transportation Research Board, Vol. 628, No. 1, pp. 12-19.
-Lord, D. and Mannering, F. (2010) "The statistical analysis of crash-frequency data: a review and assessment of methodological alternatives”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 44, No. 5, pp. 291-305.
-Lord, D., Washington, S. P. and Ivan, J. N. (2005) "Poisson, Poisson-gamma and zero-inflated regression models of motor vehicle crashes: balancing statistical fit and theory”, Accident Analysis & Prevention, 37, Vol. 37, No. 1, pp. 35-46.
-Ma, C., Hao, W., Xiang, W. and Yan, W. (2018) "The impact of aggressive driving behavior on driver-injury severity at highway-rail grade crossings accidents”, Journal of Advanced Transportation, No. 58, pp. 1-10.
-Saccomanno, F. F., Park, P. Y. J. and Fu, L. (2007) "Estimating countermeasure effects for reducing collisions at highway–railway grade crossings”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 39, No. 2, pp. 406-416.
-Saccomanno, F. F., Ren, C. and Fu, L. (2003) "Collision prediction models for highway-rail grade crossings in Canada”, In Proceedings of the 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington, D.C.
-Yan, X., Richards, S. and Su, X. (2010) "Using hierarchical tree-based regression model to predict train–vehicle crashes at passive highway-rail grade crossings”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 42, No. 1,  pp. 64-74.
-Zalinger, D. A., Rogers, B. A. and Johri, H. P. (1977) "Calculation of hazard indices for highway-railway crossing in Canada”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 9, No. 4, pp. 257-273.
-آیتی، ا.لف، ذاکری، ج. ع. و  صادقی، ع. ا. (1389) "مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران”, مهندسی حمل و نقل, دوره 2، شماره 2، صفحه 99-114.
-ذاکری, ج. ع. (1385) "شناسایی گذرگاه های پر خطر ریلی - جاده ای بر اساس شاخص خطر”, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره 3، شماره 3، صفحه 223-231.