توسعه مدل های برآورد تاخیر کنترلی در میدان های چند خطه (مورد مطالعاتی : میدان های شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری ، دانشگاه پیام نور تهران شمال ، تهران ، ایران

2 استاد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،ایران

3 دانشجوی دکتری ، گروه راه و ترابری ، دانشگاه پیام نور تهران شمال ، تهران ، ایران

چکیده

روش های مختلفی برای برآورد تاخیر کنترلی میدانها ارایه شده است که اکثرا مبتنی بر گزارش شماره 572 برنامه هماهنگ ملی تحقیقات راه (میدانها در ایالات متحده)و محدود به میدانهای دوخطه می باشند این روابط برای تقاطعهای بدون چراغ و براساس عملکرد ترافیکی این تقاطعها بدست آمده اند.در این تحقیق میدانهای با تعداد خطوط ورودی و گردشی و شعاع جزیره میانی مختلف شبیه سازی شده و بر اساس نتایج شبیه سازی مدلهای تاخیر توسعه داده شدند.مدلسازی و صحت سنجی با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و با روش های مختلف شامل رگرسیون خطی،رگرسیون غیر خطی،شبکه عصبی، آنالیز وزنی،رگرسیون طبقه ای بامقیاس بهینهوآنالیز حداقل مجموع مربعات انجام و مدل نهایی براساس بیشترین  انتخاب شد.صحت سنجی مدل منتخب با مقایسه نتایج حاصل از مدلها و مقادیر اندازه گیری شده از مطالعات میدانی در سه میدان با شرایط هندسی و ترافیکی مختلف و انجام آزمون T صورت گرفت.بر اساس نتایج صحت سنجی اختلاف نتایج مدلهای شبیه سازی و مقادیر مطالعات میدانی بین صفر تا  14 درصد بود.در سه مورد مطالعاتی انتخاب شده میانگین اختلاف نتایج مدلهای شبیه سازی و مقادیر مطالعات میدانی برابر 3.3 و 4.8 و 6 درصد بود که بیانگر صحت مدلهای ارائه شده برای محاسبه تاخیر در میدان های چندخطه است.در این مقاله روابط تاخیر کنترلی بر اساس عملکرد ترافیکی میدان استخراج  شد،بنابراین تطبیق بیشتری با عملکرد واقعی میدانها دارند.همچنین برای اولین بار این روابط برای میدانهای چند خطه ارائه شده اند و محدودیت تعداد خطوط میدانهای مورد مطالعه در آیین نامه های موجود(دوخطه)را نیز برطرف می کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Akcelik, Rahmi ( 2017) “An assessment of the Highway Capacity Manual Edition 6 Roundabout Capacity Model”, 5th International Roundabout Conference, Transportation Research Board  At: Green Bay, Wisconsin, USA
- Akcelik, Rahmi, Chung , Edward and Young , William (1992) “Comparison of roundabout capacity and delay estimates from analytical and simulation models”, Proceeding, 16th ARRB Conference, Perth, Western Australia; Volume 16, Part 5
 - Akcelik , Rahmi (2007) “A review of gap acceptance capacity models”, 29th Conference of Australian Institutes of Transport Research   At: Adelaide, Australia
- Chen, X. and Lee, M. S. (2016)  “A case study on multi-lane roundabouts undercongestion: Comparing software capacity and delay estimates with field data  “ , journal of t raffic and transportation engineering (english edition ) ; Vol. 3, Issue 2; pp.154-165
- Essa, Alla Jaber,  Ismail, Amiruddin, Jehad, Ali Emad,  Hussein, Adheem, Ameer Abdul and  Khalaf, Abdullah Hayal (2017) " Development of roundabout delay models using traffic simulation programs: A case study at Al-Mansour City, Iraq" Journal Kejuruteraan, Vol.  29, No. 2, pp. 97-103
-Gazzarri, R, Martello, Souleyrette, A. Pratelli  and Antonio  Reginald R.(2013) “Gap acceptance parameters for HCM, 2010 roundabout capacity models applications in Italy” , Intersections Control and Safety , p. 1-16
- Nikolic, Goran ,Pringle, Bragg and Kevin, Rob  (2010) ”Evaluation of analytical tools for the operational analysis of roundabout” , Conference paper, Annual Conference Of The Transportation Association Of Canada At: Halifax, Nova Scotia, Canada
- Kumar, Shashi ,  Ibrahim,  Mohammed and Kumar, S.  (2018) “Development of delay models for roundabout with heterogeneous traffic flow condition”,  Indian J. Sci. Res. Vol. 17, No. 2, pp. 46-57
- Vasconcelos, Luis ,  Seco , Álvaro,  Bastos Silva ,Ana, Tiago, Abreu and Silva, João Pedro (2012) “A comparison of roundabout capacity models” , 9th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C
 - Highway Capacity Manual (2016)  TRB
NCHRP National Cooperative Highway Research Program, "Roundabouts in the United States", NCHRP Report 572, Transportation Research Board of the National Academies, 2007
- رحیم اف، کامران،   صفارزاده، محمود و ارجمندی،محسن ، (1396) "طراحی مدل های تحلیل عملکرد میدان های شهری چند خطه با استفاده از روش شبیه سازی AIMSUN "، هفدهمین کنفرانس بین المللی ترافیک ،تهران
-  رضویان ،الهام سادات  ، آقایان، ایمان و  حدادی، فرهاد (1397) " تحلیل و مدلسازی زمان تاخیر درمیدان‌های توربو و مدرن" فصلنامه مهندسی حمل و نقل