بررسی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر بر روی بسترهای مختلف بر پایه نتایج مدلسازی عددی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی -گروه مهندسی عمران

2 گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی ومهندسی/دانشگاه یزد

چکیده

: کاربرد اصلاح‌کننده و افزودنیها قیر عاملی است که بر ویژگی‌های مخلوط آسفالتی تاثیر می‌گذارد، این مواد افزودنی می‌تواند عملکرد وپاسخ روسازی در برابر بارگذاری را نیز تغییر دهد.ساسوبیت به عنوان افزودنی برای تولید آسفالت نیمه‌گرم،استفاده می‌شود،تاکنون بررسی کاملی در مقیاس نرم‌افزاری از تاثیر این مصالح در عملکرد روسازی انجام نشده است، در این تحقیق سعی شده‌است بر پایه نتایج آزمایشگاهی و نرم افزار المان محدود، یک مدل سه بعدی از روسازی، که لایه رویه‌ی آن از آسفالت نیمه‌گرم است توسعه یابد، و عکس‌العملهای بحرانی روسازی در زیر لایه رویه و روی خاک‌بستر شناسایی شود. فرآیند تحقیق اینگونه است که، در متغیرهای مختلف روسازی که مدل شده، تغییراتی ایجاد شد و مقایسه‌ای بین تغییر عکس‌العملهای در روسازی شاهد و روسازی با ماده افزودنی انجام گردید به علاوه اثر تغییر در ضخامت رویه ومدول عکس العمل بستر از مواردی بوده است که این مطالعه به آنها توجه دارد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه عملکرد دو نوع مخلوط آسفالتی بر روی بستر معمولی و تثبیت شده‌بود، نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد، استفاده از مواد افزودنی علاوه بر اینکه باعث افزایش مدول الاستیسیته رویه آسفالتی می‌شود، کرنش کششی زیر لایه آسفالتی در روسازی شاهد به میزان قابل توجهی را نیز کاهش می‌دهد، بعلاوه کرنش فشاری روی خاک‌بستر نیز کاهش می یابد. نتایج نشان داد، افزایش ضخامت لایه رویه آسفالتی در مقایسه با استفاده از افزودنی در کاهش کرنشهای بحرانی تاثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1398