دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، زمستان 1393 

علمی - پژوهشی

1. مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات

صفحه 181-196

هومن آل‌نوری؛ سید مهدی مشکانی؛ محمود صفارزاده؛ سعید شرافتی‌پور


4. توسعه یک سامانه اطلاع ‏رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده ‏های مکانی مردم ‏گستر (VGI)

صفحه 225-236

فریده تیموریان؛ علی اصغر آل‏ شیخ؛ عباس علیمحمدی سراب؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


5. زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه

صفحه 237-260

عرفان حسن ‌نایبی؛ فریدون کیانفر؛ آرمان ساجدی نژاد


8. تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد

صفحه 289-302

سید احسان سیدابریشمی؛ مهدی قوچانیان حقوردی؛ امین میرزا بروجردیان؛ محسن فلاح زواره