دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-547 

علمی - پژوهشی

1. استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفار زاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی


7. بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر

صفحه 479-492

امین طائریان؛ سید مهدی ابطحی؛ بهروز کوشا؛ سید مهدی حجازی


8. ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته

صفحه 493-506

امیر کاووسی؛ امیر رسولی؛ کامران رحیم اف؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده


11. ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری

صفحه 581-592

سینا صاحبی؛ بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدحسین نوروزعلیایی


12. استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی