مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، و پژوهشگر، پژوهشگاه حمل ‏ونقل طراحان پارسه، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، و پژوهشگر، پژوهشگاه حمل‏ونقل طراحان پارسه، تهران ایران

3 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت‌مدرس، و رئیس پژوهشگاه حمل‏ ونقل طراحان پارسه، تهران، ایران

4 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، وپژوهشگر، پژوهشگاه حمل ‏ونقل طراحان پارسه، تهران، ایران

چکیده

ایجاد محدودیت‌ تردد وسایل‌نقلیه شخصی در مناطق پرتراکم شهری به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای ترافیک و یکی از روش‌های مرسوم کاهش آلودگی به شمار می‏رود. اگرچه اجرای طرح ممنوعیت تردد براساس شماره پلاک (طرح زوج یا فرد) در شهر تهران، در راستای اعمال مدیریت تقاضای ترافیک بوده و توسط نیروهای انسانی در محل معابر ورودی محدوده صورت می‏گیرد، اما مشکلاتی از قبیل انعطاف‏پذیری کم نیروهای انسانی و تعداد قابل توجه تخلفات به دلیل خطای انسانی، لزوم استفاده از دوربین جهت کنترل مکانیزه معابر ورودی محدوده را بیش از پیش می‏نماید. در این پژوهش، نویسندگان سعی کرده‏اند با هدف بیشینه کردن پوشش تخلفات، اقدام به مکانیابی این نوع دوربین‌ها جهت کنترل مکانیزه محدوده نمایند. مدل ارائه شده در این پژوهش از نوع صفر و یک بوده و محدودیت‌های مختلفی از جمله محدودیت بودجه، تعداد نیروی انسانی و تعداد حداقل معابر در هر رده عملکردی در نظر گرفته شده است. پس از حل این مدل با استفاده از الگوریتم شاخه و کران،  از آنجا که تعداد معابر تحت پوشش کنترل مکانیزه متناسب با هزینه تخصیص داده شده است، تحلیل حساسیتی نیز بر روی هزینه و میزان پوشش تخلفات ارائه شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت هزینه‌ها نشانگر افزایش چشمگیر تخلفات پوشش داده شده تا هزینه تقریبی حدود 55/6 هزار میلیارد ریال و کاهش روند پوشش تخلفات پس از این محدوده است. این تحلیل و میزان پوشش تخلفات به ازای هزینه‌های مختلف‌ تخصیص داده شده می‏تواند گامی‏موثر در جهت تسهیل تصمیم‌گیری مدیران به منظور تخصیص بودجه برای اجرای این طرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Cameras at the Entrances of Plate Number Rationing Zone to Maximize Violations Detection

نویسندگان [English]

  • Human Alenouri 1
  • S.Mehdi Meshkani 2
  • Mahmud Saffarzadeh 3
  • saeed sherafaty pour 4
چکیده [English]

Restricting passenger cars in congested urban areas is one of the conventional methods for pollution reduction and demand management. Although enforcement of plate number rationing scheme in Tehran (Even- Odd Zone) was in order to manage the traffic demand, this scheme is currently inappropriately controlled manually by police visual surveillance at the entrances. In this way, some problems such as low flexibility of policemen and a significant number of violations due to human error stress the necessity of using mechanized control for enforcement of plate number rationing zone. In this research, the authors have attempted to maximize violation detection by locating cameras at the entrances. The suggested model in this research is a binary model and covers various constraints such as budget constraints, staffing and minimal number of roads in a different road hierarchy. Because the number of streets that should be controlled by cameras is related to allocated budget, the sensitivity analysis of this budget is done and violation detection is presented. The results of sensitivity analysis indicate that violation detection would be increased significantly up to the approximate cost of 6.55 trillion Rials. The results of this research and violation detection per different allocated cost would be an effective tool for authorities to allocate funds for this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand management
  • Plate
  • Camera
  • budget
  • Branch and bounds algorithm
- آل‌نوری، ه.، میربها، ب و ادیب‌فر، ع. (1391)“ بررسی فنی اقتصادی محدوده زوج و فرد شهر تهران"، یازدهمین کنفرانس حمل‏ونقل و ترافیک، تهران.

- امینی، ب و مجردی، م. (1385) “بررسی وارزیابی طرح تردد نوبتی شهرتهران”، هفتمین کنفرانس حمل‏ونقل و ترافیک، تهران.

- پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه (1391) "تاثیر مکانیزاسیون بر کنترل وسعت محدوده طرح زوج و فرد شهر تهران"، گزارش فنی، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، تهران.

- پژوهشکده حمل‏ونقل طراحان پارسه (1391) "مطالعات توجیهی مکانیزاسیون محدوده طرح زوج و فرد شهر تهران"، گزارش فنی، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، تهران

- سازمان ملی استاندارد (1390) " استاندارد طبقه‌بندی معابر شهری"،  کرج، سازمان ملی استاندارد

- شهامت، ج.، زیاری، ح. و احمدی‏نژاد، م. (1384)” مدیریت تقاضا در حمل و نقل شهری"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی عمران، تهران.

- فاضلی‏فر، ع.، منبتی، ا. و سیدحسینی، س.م. (1391) "مدل مکانیابی نصب دوربینهای کنترل سرعت در راههای برون شهری"، یازدهمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، تهران.

- فدایی نایینی، م.، قطعی، م. و تشکری هاشمی، س. م.(1391) "ارائه دو مدل جدید برای مساله مکانیابی شمارنده های ترافیکی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی بزرگراه‌های تهران"، یازدهمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، تهران.

- مرکز آمار ایران(1392) "آمارهای برگرفته از مرکز آمار ایران"، website: http://www.amar.org.ir.

- مهرگان، محمدرضا (1389) "پژوهش عملیاتی، برنامه‏‏ریزی خطی و کاربردهای آن"، نشر کتاب دانشگاهی، ویراست چهارم.

- Baltes, M. R. , Barrios, J. C. , Cain, A. , Darido, G. and Rodriguez, P. (2006) “Applicability of Bogota’s TransMilenio BRT (Bus Rapid Transit) System to the United States” , Technical Report, Center for Urban Transportation Research,  Federal Transit Administration, Washington, DC.

- Charles, R. R. (2013) “Congestion pricing for Latin America: Prospects and constraints”, Research in Transportation Economics, Vol. 40, Issue 1, April, pp. 56–65.

- Davis, L.W. (2006) “The effect of driving restrictions on air quality in Mexico City”, Journal of Political Economy, vol. 116, No. 1, pp. 38-79.

- Eskeland, G. and Feyzioglu, T. (1997) “Rationing can backfire: The day without a car in Mexico City”, The World Bank Economic Review, Vol.11, pp. 383-408.

- Jacobi, P., Segura, D. B. and Kjellén , M. (1999),”Governmental responses to air pollution: summary of a study of the implementation of Rodízio in SãoPaulo” Environment and Urbanization, Vol. 11, No. 1, April, pp.79-88.

- Kim, H., Chang, S. and Chung, H. (2003) “Selection of the optimal traffic counting locations for estimating origin-destination trip matrix”, Journal Of The Eastern Asia Society For Transportation Studies, Vol.5. p. 1353- 1365

- Mahendra, A. (2008) “Vehicle restrictions in four Latin American cities: Is congestion pricing possible?”, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, Volume 28 (1), pp. 105-133.

- Saffarzadeh, M., Alenoori, H. and Mirbaha, B. (2013)” Technical and economical evaluation of using ITS technologies for enforcment of plate number rationing in Tehran” ,WCTR, Rio de Janeiro, Brazil.

- Salari, A., Faturechi, R. Seyedabrishami, S. and Yargholi, E. (2010) “A new traffic counting program for intercity roads based on integer”, 17th ITS World Congress, Busan.

- Sun, D., Chang, Y. Zhang, L. and Peng, Z. (2011) ”An ant colony optimization model for traffic counting location problem”, 90th Annual Meeting of The Transportation Research Board.
- Yang, C., Chen, A. and Chootinan, P. (2003) “Traffic counting location planning using genetic algorithms”, Journal of The Eastern Asia Society For Transportation Studies, Vol.5. pp.898-913.