طراحی مدل دینامیکی رفتار رانندگی در شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری استراتژی صنعتی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

رفتار رانندگی به مجموعه‌ای از کنش‌ها و عکس المل‌های  نسبتاً پایدار، قابل‌رویت، سنجش و حزم انسان‌ها در عرصه ترافیک و استفاده از دستگاه‌های حمل‌ونقل اطلاق می‌گردد که بر اثر محرک‌های بیرونی بر چگونگی آمدوشد آنان و سایر کاربران راه تأثیر گذاشته و می‌تواند آثار مثبت و یا مخرب بر جریان ترافیک داشته باشد. در این پژوهش توجه از نگاه خطی به مسئله به نگاه غیرخطی و چند عامله معطوف شده است. این پژوهش به دنبال بررسی رفتار رانندگی با استفاده از شبیه‌سازی بر اساس رویکرد سیستم داینامیک است. هدف اصلی مقاله، ارائه مدل کاربردی ناشی از طراحی رفتار رانندگی در شهر تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، ضمن مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و بررسی مستندات وداده های موجود در ابتدامهم ترین متغیرهای رفتار رانندگی جمع آوری و بر این اساس فرضیه‌های پویای مدل شناسایی و انتخاب گردید. در ادامه نمودارهای علت و معلولی و انباشت- جریان ترسیم و توابع ریاضی مربوط به ارتباط متغیرهای مدل استخراج گردید. در این پژوهش ازنظرت خبرگان در بخش‌های مختلف اجرایی در قالب مصاحبه نیمه‌باز و یا بسته استفاده گردید. بخش اصلی از داده‌های موردنیاز از بانک‌های داده ای موجود در واحدهای مرتبط با ترافیک شهر تهران جمع‌آوری و تحلیل گردیده است. در پایان پس از آزمون مدل پویا با استفاده از نرم‌افزار و نسیم، سناریوهای مختلف برای کاربردی نمودن مدل پیشنهاد گردید. نتایج سناریوهای منتخب بهبود در متغیرهای مربوط به رفتار رانندگی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Dynamic Model of Driving Behavior in Tehran

نویسندگان [English]

 • Sayed Jafar Tashakori Hashemi 1
 • abbas toloie ashlaghi 2
 • shahryar afandi zadeh 3
 • Reza Radfar 4
1 Ph.D. student, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Faculty of Science and Research, Tehran, Iran
2 Department of industrial management, science and research branch, Azad Islamic university, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Industrial Management Dept., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Driving behavior refers to a set of relatively stable, observable, evaluation and prediction actions and reactions of humans in the field of traffic and the use of transportation devices, which, due to external stimuli, affect how they and other road users travel and can have positive or destructive effects on have traffic flow. In this research, attention has been turned from a linear view of the problem to a non-linear and multifactorial view. This research seeks to investigate driving behavior using simulation based on system dynamics approach. The main goal of the article is to present the practical model resulting from the design of driving behavior in Tehran. In order to achieve this goal, by reviewing the literature and reviewing the documents, the key variables of driving behavior were identified and based on this, the dynamic hypotheses of the model were formulated. In the following, the cause and effect and state-flow diagrams were drawn and the equations related to the relationships of the model variables were extracted. In this research, the opinions of experts in different executive departments were used in the form of semi-open or closed interviews. The main part of the required data has been collected and analyzed from the existing data banks in the traffic-related units of Tehran. In the end, after testing the dynamic model using software and wind, different scenarios were proposed to apply the model. The results of the selected scenarios show improvement in variables related to driving behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traffic
 • behavior
 • driving behavior
 • design
 • dynamic model
 • عسکری، سجاد (1401). تعیین نقش ادراک و ایمنی و راحتی در استفاده از گذرگاه­های عابر پیاده، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 14، شماره 1، پائیز، 2106-2091.

 

 • عزیزی حمیدرضا (1384): تخلفات راهنمایی و رانندگی و روشهای پیشگیری (در ایران) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای.

 

 • نوابخش، مهرداد و کفاشی، مجید (1387) برنامه ریزی اجتماعی حمل و نقل و نقش آن در توسعه پایدار. پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت نظام، شماره 18.

 

 • عبدالرحمانی، رضا و همکاران(1389)، رویکرد جامعه شناسی به مهندسی ترافیک، فصلنامه مدیریت ترافیک، شماره 18. سال پنجم.

 

 • داوری، محمد و سلیمی، علی کتاب جامعه شناسی کجروی 1394 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

 • غلامعلی افروز(1380). مبانی روان شناختی رفتارهای تهاجمی در رانندگی. دومین کنفرانس منطقه­ای مدیریت ترافیک
 • حق شناس حسن، حسینی ماریه، جمشیدی معصومه، عزیزی حمیدرضا(1384). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز.

 

 • شاکرنیا ایرج(1388). رابطه ویژگیهای شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر.

 

 

 • سوری ، احمد، باغانی، رمضانعلی (1388). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی رانندگان متخلف با رانندگان عادی منطقه 2 راهنمایی و رانندگی شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، زمستان 1388، شماره 11، 118-105.

 

 • علیزاده اقدم، محمدباقر، صالحی، ذاکر (1391) . سبک زندگی فرهنگی رانندگان، ابزاری برای تبیین رفتار رانندگی آن‌ها، نشریه راهور، دوره 8، شماره 15، 40-21.

 

 • جلیلی. سجاد، حسنی نسب. سید شهاب و زاهدی. محسن.، (1401)، پیش بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره اول، شماره 70.

 

 • سوری. حمید، و یوسفی نژاد. ترانه.، (1399)، بررسی ارتباط بین "میزان خشونت در رانندگی و صفات شخصیتی" بین رانندگان شهر تهران، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران،دوره 16 ،شماره 3 ، صفحات: 236-230.

 

 • J.H. Han, C.H Kim. IT Service Management case based simulation analysis & design: System Dynamics Approch. In International Conference on Convergence Information Technology. 2007.
 •  
 • Sterman, J. D. (2001) Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. Boston: McGraw-Hill.

 

 • Gaston Godin, PhD, Laval University, Quebec, Canada. George Cook, Ph.D., University of Limburg, Maastricht, Netherlands(1996) behavior Change, The Theory of Planned Behavior: A Review of Its Applications to Health-related Behaviors.

 

 

 • Bener A, Abu-Zidan FM, Bensiali AK, Al-Mulla AAK, Jadaan KS(2003). Strategy to improve road safety in developing countries, Saudi Med J., 24:603-608 A new addition to DBQ: Positive Driver Behaviours Scale.

 

 • Tanglai, W., Chen, CH.F., Rattanapan, CH., & Laosee, O., (2022).” The Effects of Personality and Attitude on Risky Driving Behavior Among Public van Drivers: Hierarchical Modeling “, Safety and Health at Work, 13, 187-191.

 

 • Sârbescu, P., & Rusu, A.,(2021). “Personality predictors of speeding: Anger-Aggression and Impulsive- Sensation Seeking. A systematic review and meta-analysis”, Journal of Safety Research 77 , 86–98.