برآورد کشش مستقیم و متقاطع و شیوه‌های حمل و نقل شهری (مطالعه موردی شهراصفهان، محدوده میدان شهدا - میدان امام حسین (ع))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تحلیل تقاضای حمل و نقل ازمهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل است. لذا انتخاب تصمیم‌های اثر بخش در زمینه تقاضای سفر نیازمند آگاهی از کشش قیمتی ودرآمدی وسایل نقلیه مختلف است. دراین راستا هدف این پژوهش، برآورد کشش‌های قیمتی مستقیم و متقاطع و محاسبه کشش درآمدی  تقاضای حمل و نقل شهری وسایل نقلیه اتوبوس، مترو، تاکسی و خودرو شخصی در محدوده میدان شهدا- میدان امام حسین (ع) در شهر اصفهان با استفاده از روش سیستم معادلات تقریبا ایده آل است. متغیرها‌ی در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل مخارج خانوار، هزینه پولی و زمانی شیوه‌های حمل و نقل شهری است که از طریق توزیع تصادفی پرسشنامه در بین مسافران استخراج شد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهدکه، مقدار کشش‌های خود قیمتی اتوبوس، مترو، تاکسی و اتومبیل شخصی منفی است که بیانگر مطابقت آن با قانون تقاضا است. همچنین مقادیر بدست آمده برای کشش‌ها، بیانگر بی‌کشش بودن تقاضای این وسایل نقلیه و عدم حساسیت مسافران نسبت به تغییرات  قیمت این وسایل است. نتایج مربوط به کشش‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که اتوبوس و مترو با کشش درآمدی کمتر از یک، کالای ضروری است درحالیکه تاکسی و اتومبیل شخصی با کشش درآمدی بیشتر از یک، کالای لوکس بشمار می‌رود. نتایج بدست آمده مربوط به کشش جانشینی نشان‌می‌دهد که تاکسی ومترو هر دو جانشین اتوبوس بوده ولی شدت جانشینی مترو بیشتر از تاکسی است، این در حالی است که مقادیر کشش جانشینی مترو با اتوبوس، ،تاکسی وخودروشخصی نشان می‌دهد که هر سه وسیله نقلیه جانشین مترو بوده ولی کشش جانشینی تاکسی نسبت به دو وسیله دیگر به طور معنا‌داری بیشتر است. بنابراین با افزایش قیمت مترو سهم تقاضای تاکسی بیشتر افزایش می‌یابد. کشش جانشینی تاکسی با اتوبوس، مترو وخودرو شخصی بیانگر این مطلب است که تفاوت معناداری در مقدار کشش جانشینی این سه وسیله وجود ندارد، ولی کشش جانشینی خودروشخصی با سایر وسایل نشان ‌می‌دهد در بین سه وسیله نقلیه جانشین خودروشخصی،کشش جانشین تاکسی از همه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Cross and Direct Elasticity of Urban Transportation Methods (Case Study: Isfahan City, Rout Between Shohada, Imam Hossein Square)

نویسندگان [English]

 • naser Yarmohammadian 1
 • marzieh googerdchian 2
 • behnaz shokripour 3
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Entrepreneurship, Isfahan Art University, Isfahan, Iran
2 PhD in economic, faculty of economic, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 MA graduate, Department of Economics and Entrepreneurship, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The analysis of transportation demand is one of the most important pillars of transportation planning and management. Therefore, choosing effective decisions in the field of travel demand requires knowledge of price and income elasticity of different vehicles. In this regard, the purpose of this study is to estimate the direct and cross elasticities of price and calculate the income elasticity of urban transportation demand, including buses, subways, taxis and private cars in the area of Shohada Square- Imam Hossein Square in Isfahan by the method of system of the almost ideal demand. The variable considered in this study include household expenses, monetary, and time costs of urban transportation mode which was extracted through random distribution of a questionnaire among passengers. The result of this study shows that the amount of self- price elasticity of buses, subways, taxis and private cars is negative, which indicates that it is in line with the law of demand. Also, the values obtained for elasticity indicate the inelasticity of demand for these vehicles and insensitivity of passengers to changes in the price of these vehicles. The result of income elasticities show that buses and subways with income elasticities of less than one are essential good while taxis and private cars with income elasticities of more than one are luxury good. The results related to the substitution elasticity indicate that taxi and subway both substitute for bus but the intensity of metro substitution is more than taxi, while the amount of the substitution elasticity of metro with bus, taxi and personal car indicate that all three kinds of transportation are substitute for metro. But the substitution elasticity of taxi is significantly higher than other two kinds of transportation. So, with the increase in the price of metro, the taxi demand will increase more. The substitution elasticity of taxi with bus, metro and personal car expresses that there is no significant difference in the amount of substituting elasticity of these three kinds of mod, but Substitution elasticity of personal car with other vehicles indicate between three kinds of transportation which substitute with personal car, the substitution elasticity of taxi is more than others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban transportation
 • Almost ideal demand system
 • Cross elasticity of demand
 • گنجی زهرایی، ه. (1394). " برآورد تقاضای سفر گردشگری با حمل و نقل عمومی با استفاده از سیستم معائلات تقاضای تقربا ایده‌آل و داده‌های مقطعی". فصلنامه جاده، سال بیست و سوم، شماره 4. ص. 287.

 

 • ژیلایی، ج. (1380)." تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا ایده آل طی دوره ی 78-1350"، پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

 

 • سالم، ع، ونیازی، م. (1395). "تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل خطی پویا". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28.

 

 • عطایی سلوط، ک، و محمدی، ح. (1397). تعیین کشش تقاضای محصولات منتخب در استان مازندران با استفاده از الگوی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده‌آل مطالعه موردی گوشت سفید، آبزیان و قرمز. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد 10. شماره 3. صفحه 1173-186.

 

 • واعظ مهدوی، ز، راغفر، ح، امامی جزه، ک، وحاجی نبی، ک. (1400). اثر ناپایدار قیمت نان بر امنیت غذایی و سلامت روان خانوار با رویکرد شبیه‌سازی مبتنی بر عامل. نشریه پژوهشی پایه و بالینی. دوره 29، شماره 6، صفحه 14.

 

 • Buse, A. (1994). "Evaluating the Linearized Almost Ideal Demand System". American Jornal of Agricultural Economics, Vol.76.No, pp.781-793.

 

 • Ceylan, F. (2019)." Economic crisis and consumption: an almost ideal demand system estimation for Turkey with time varying parameters". Development Studies Research, VOL. 6. NO.1. pp.13–29.

 

 • Dargay, J. Hanly, (2002). "the Demand for local Bus Servies in England". Journal of Transport Economics and Policy,Vol. 36. No.1. pp. 73-91.

 

 • Deaton, A.S. Muellbauer, (1980). "An Almost Ideal Demand System. American Economic Review".

 

 • Eakins, J.M. Gallagher, L.A.(2003). “Dynamic Almost Ideal Demand Systems: An Empirical Analysis of Alcohol Expenditure in Ireland". Ireland Applied Economics, Vol. 35(9). pp.1025-1036.

 

 • Furno, M., Caracciolo F. (2017).”Beyond the mean: Estimating consumer demand systems in the tails”. the jornal of Agric. Econ. –Czech. Vol. 6. pp. 449–460.

 

 • Kanemoto, Y. (2008). "Urban transport economic theory". Victoria: Blackwell Publishing Ltd.

 

 • LIU, L, and Ling- Yun,HE. (2016)."The demand for road transport in china: imposing theoretical regularity and flexible functional form selection".Vol 24. No. 15ZDA054. PP. 1-24.

 

 • lopez, A .(1993)." the demand for private transport in Spain. "A micro econometric Approach economic working ,p.22.

 

 • Nolan,A.(2003)."The Determinants of Urban Households Transport Decision: A micro econometric Study using Irish Data". International Journal of Transport Economics.vol.3,No.1,pp.103-132.

 

 • Nygard, V. M. (2013). "An Almost Ideal Demand System Analysis of non-Durable Consumption Categories". Revised Version Thesis for the Degree Master of Economic Theory and Econometrics, Department of Economics University of Oslo.

 

 • Salmela Z.M.(2010)." Motives for consumption of luxury goods". DEGREE THESIS for Degree Programme in Internatinal Businness.

 

 • Sary, s., shiwei, x., wen,Y. (2019).” Houshold food consumption in rural, Cambodia almost ideal demand system analysis. The journal of physics. Ser 11760420770.

 

 • Seattle Urban Mobility Plan. (2008)." Best Practices Transportation Demand Management (TDM)".

 

 • Vigiani, M., Dudu, H. (2021).“demand analysis of multiple goods and services in Vietnam”. The journal of the world bank.

 

 • Young, K.H. (1972). "A Synthesis Of Time-Series And Cross-Section Analysis Demand For Air Transportation Service". Journal Of American Statistical Association, Vol. 67 . No. 339. 56-66.

 

 • Zhou, X. (2015). "Using Almost Ideal Demand System To Analyze Demand For Shrimp In Us Food Market". Department of Agricultural and Resource Economics, The University of Tennessee,vol.3,NO.3.PP.31-46.