اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در حمل و نقل شهری از نگاه مسافران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی راه و ترابری،دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی راه و ترابری، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران

چکیده

در کشور ایران، تاکسی‌های اینترنتی متعددی نظیر تپسی، اسنپ، و غیره وجود دارد که عنصر مهمی در حمل و نقل شهری می باشند. استفاده بیشتر از این سیستم حمل و نقلی می تواند باعث کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده موثر از ظرقیت حمل و نقل شهری گردد. بنابراین شناسایی الگوهای ذهنی مسافران و انتظارات آنها  از سرویس‌های اینترنتی می‌تواند در استفاده از این نوع سیستم حمل و نقلی راهگشا باشد به همین جهت در این تحقیق از تحلیل عاملی کیو ( ( Qبرای شناسایی الگوهای ذهنی مسافران استفاده شده است و نمونه‌ای از مسافران حمل و نقل درون شهری به عنوان جامعه هدف انتخاب گردید و بر اساس روش کیو، گزاره‌ها توسط مشارکت کنندگان اولویت‌بندی گردید که در نهایت براساس تحلیل عاملی کیو الگو‌های ذهنی مسافران در خصوص عوامل موثر بر حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور شناسایی و اطلاعات مفیدی در این زمینه حاصل گردید. نتایج نشان از این داشته که هفت تصویر ذهنی در زمینه  عوامل مؤثر بر حمل‌و‌نقل راه کشور از سوی مسافران ارائه شده است که بر اساس مهم‌ترین تصویر ذهنی، عوامل افزایش چند‌برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر، فاصله زیاد راننده از مبدأ پس از قبول مسافر، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز بیشترین تاثیر را در حمل‌و‌نقل اینترنتی داشته و عوامل عدم نظارت بر دریافتی رانندگان برای زمان توقف، عدم استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده، عدم اعمال راحت کدهای تخفیفی کمترین تاثیر را بر حمل و نقل اینترنتی کشور داشته‌اند به طور کلی از دید مسافران عوامل رانندگی رانندگان در شرایط عصبی و سخت بیشترین تأثیر در رویه سرویس‌دهی می­باشد و در مراحل بعدی یکسان نبودن لوکیشن برای راننده و مسافر، سواستفاده رانندگان از شماره مسافران، استعمال دخانیات در حضور مسافر، افزایش چند برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر، عدم یافتن ماشین در مسیرهای کوتاه و یا قیمت پایین، فاصله زیاد راننده از مبدأ پس از قبول مسافر، افزایش ناگهانی قیمت ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز در حمل‌و‌نقل اینترنتی کشور مهم شناخته شدند. همچنین در این تحقیق این عوامل موثر بر استفاده از تاکسی های اینترنتی (از نگاه مسافران) از دیدگاه  رانندگان نیز  با استفاده از روش AHP مورد بررسی قرار گرفت.دیدگاه رانندگان نیز  تا حدودی با مسافران مشابه بوده است. اما برخلاف مسافران، رانندگان اعتقاد داشتند که   فاصله زیاد راننده از مبدا پس از قبول مسافر، عدم یافتن ماشین در مسیرهای کوتاه و یا قیمت پایین، افزایش قیمت چند برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر و افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز تاثیری در استفاده مسافران در تاکسی های اینترنتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the Effective Indicators on the Use of Internet Taxis in Urban Transport from the Perspective of Passengers

نویسندگان [English]

 • Mahmood Reza Keymanesh 1
 • Ali Nasrollah Tabar Ahangar 2
 • Elnaz Arghand 3
1 Assistant Professor, Department of Road and Transportation Engineering, Payam Noor University, North Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Road and Transportation Engineering, Arian Institute of Science and Technology, Babol, Iran
3 Ph.D. student, Department of Road and Transportation Engineering, Payam Noor University, North Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran, there are many internet taxis such as Tapsi, Snap, etc., which are an important element in urban transportation. More use of this transportation system can reduce the use of private vehicles and effectively use the city transportation system. Therefore, identifying the mental patterns of passengers and their expectations from internet services can be helpful in using this type of transportation system. In this respect, in this research, Q factor analysis has been used to identify the mental patterns of passengers, and a sample of transportation passengers in the country was selected as the target population, and based on the Q method, the propositions were prioritized by the participants, which was finally based on factor analysis. Q (the mental patterns of passengers regarding the factors affecting the country's road transportation were identified and useful information was obtained in this field. The results showed that seven mental images regarding the factors affecting the country's road transportation were presented by the passengers based on The most important mental image, the factors of multiple increase of the fare during the peak travel hours, the long distance of the driver from the origin after accepting the passenger, the sudden increase in prices and the large difference in the price of night and day have the greatest impact on internet transportation, and the factors of not monitoring the drivers' receipts for time Stopping, not using disinfectant solutions, not easily applying discount codes have had the least impact on the country's internet transportation. Also, in this research, the factors affecting the use of internet taxis from the drivers' point of view, using AHP method was investigated. In general, from the point of view of drivers, driving factors of drivers in nervous and difficult conditions have the greatest impact on the service procedure, and in the next stages, the location is not the same for the driver and passenger, misuse of passenger numbers by drivers, smoking in the presence of passengers, multiple increases in fares in Peak hours of travel, not finding a car on short routes or low prices, the long distance of the driver from the origin after accepting the passenger, the sudden increase in prices and the large difference in night and day prices were recognized as important in the country's internet transportation. But from the point of view of the drivers, according to the results of the AHP table, the high commission fee and the lack of service to the driver caused the driver to drive in nervous and difficult conditions, and on the other hand, the drivers, contrary to the opinion of the passengers, chose short routes to reach the number of services intended by the company. Include rewards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Taxi
 • Q Methodology
 • Passengers
 • Accidents
 • Habibi, A., Sarafrazi, A., Izadyar, S., (2014). “Fuzzy multi-criteria decision making”, 1, Simaye Danesh, 1-168.

 

 • Khoshguyan Fard, A., (2008). “Q Methodology”, Publisher: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, Research Center, 135.

 

 • Rahimi, M., Ranjbar, A., (2017). “Explain and plan the affecting factors the promotion and improvement of urban traffic case study of Kerman,Road, 33-43.

 

 • Taghizadeh, SA., Haji Hosseinlou, M., Saffarzadeh, M & Barry, K. “Weighting of effective parameters in selecting the appropriate public transportation system for airport access in the context of fuzzy decision making in 2012”, the 12th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran.

 

 • Taghizadeh, S.A., Saffarzadeh, M., Shafabakhsh, gh., “Selection of suitable public transportation system for access to Gorgan International Airport using fuzzy hierarchical analysis method”, 13th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran.

 

 • Sayareh, j., Al-hayari, A., (2017). “Identification and Prioritization of Factors Affecting the Establishment of Dry Ports in Iran Using AHP Method, Oceanography.

 

 • Nouchian, A., Rafieian, M., (2010). “Presenting a suitable model for locating suburban passenger terminals”, Second Urban Planning and Management Conference, Mashhad.

 

 • Ghaffari Gilande et al. (2015), “Study of factors affecting the reluctance of citizens to use Internet taxis in urban travel (Case study: Ardabil).

 

 • Nadimi, N., Abdi, B. Shamsoddin,H & Gheibi, H., (2017). “Comparison and statistical analysis of service quality of ordinary taxis with Internet taxis in Tehran from the perspective of passengers”, P 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran.

 

 • Gan, Yitong, et al. "Exploring the Influence of E-Hailing Applications on the Taxi Industry—from the Perspective of the Drivers." ISPRS International Journal of Geo-Information 10.2 (2021): 77.

 

 • Sitinjak, T. A., Djakfar, L., & Wicaksono, A. (2020, July). “Analysis of online-taxi service quality and passenger satisfaction. In IOP Conference Series”, Materials Science and Engineering (Vol. 852, No. 1, p. 012059). IOP Publishing.

 

 • Suhartanto, D., Dean, D., Gan, C., Chen, B. T., & Michael, A. (2020). “An examination of satisfaction towards online motorcycle taxis at different usage levels”, Case studies on transport policy, 8(3), 984-991.

 

 • Ahangar, A. N., Arghand, E., Ahangar, H. B., & Ganji, S. S. (2020). “Recognizing the reasons of the accidents based on the rural drivers’ mental patterns using Q analytical method”, Safety science, 125, 104649.

 

 • Tuokuu, F. X. D., Idemudia, U., Gruber, J. S., & Kayira, J. (2019). “Linking stakeholder perspectives for environmental policy development and implementation in Ghana’s gold mining sector: Insights from a Q-methodology study”, Environmental Science & Policy, 97, 106-115.
 • Nhem, S., & Lee, Y. J. (2019). “Using Q methodology to investigate the views of local experts on the sustainability of community-based forestry in Oddar Meanchey province, Cambodia”, Forest Policy and Economics, 106, 101961.

 

 • Sklarwitz, S. (2017). “Assessing global citizenship attitudes with Q methodology”, The Journal of Social Studies Research, 41(3), 171-182.

 

 • Richardson, M., & Caulfield, B. (2015). “Investigating traffic light violations by cyclists in Dublin City Centre”, Accident Analysis & Prevention, 84, 65-73.

 

 • Silvius, A. G., Kampinga, M., Paniagua, S., & Mooi, H. (2017). “Considering sustainability in project management decision making; An investigation using Q-methodology”, International Journal of Project Management, 35(6), 1133-1150.

 

 • Kivits, R., & Charles, M. B. (2015). “Aviation planning policy in Australia: Identifying frames of reference to support public decision making”, Journal of Air Transport Management, 47, 102-111.

 

 • Ganji, S. S., Ahangar, A. N., Awasthi, A., & Bandari, S. J. (2021). Psychological analysis of intercity bus passenger satisfaction using Q methodology. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 154, 345-363.

 

 • Ganji, S. S., Ahangar, A. N., & Bandari, S. J. (2021). Evaluation of vehicular emissions reduction strategies using a novel hybrid method integrating BWM, Q methodology and ER approach. Environment, Development and Sustainability, 1-39.