دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 38، پاییز 1397، صفحه 1-188 
3. الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری

صفحه 31-52

مینا مزرعه فراهانی؛ سید کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ ابراهیم تیموری