دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 38، پاییز 1397، صفحه 1-188 

علمی - پژوهشی

1. اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان

صفحه 1-17

محمد علی رهگذر؛ حسین حق شناس؛ شیرین رحیمی؛ صالحه بیرژندی


3. الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری

صفحه 31-52

مینا مزرعه فراهانی؛ سید کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ ابراهیم تیموری


علمی - پژوهشی

8. مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل و نقل برقی

صفحه 137-150

سپهر نجفی لاریجانی؛ سید سعید فاضل