تحلیل پیش بینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله تقاضای جابه جایی مسافر و بار از طریق هواپیما در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور از رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود. با استفاده از دو مدل جداگانه برای بار و مسافر، اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی، اقتصادی-اجتماعی و رقابتی بر میزان تقاضا بررسی شده است. برای این منظور اطلاعات 594 مسیر فعال هوایی کشور طی سال های 1388 تا 1391 از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران جمع آوری شده است. مزیت مدل های توسعه یافته در این پژوهش نسبت به پژوهش های پیشین، عدم استفاده از متغیر فرکانس پرواز می باشد. این متغیر به دلیل همبستگی بالا با تقاضای مسافرت، توانایی پیش بینی با مدل های به دست آمده با این متغیر را به شدت محدود می سازد. در ادامه نتایج حاصل از مدل های پیشنهادی و مقادیر تقاضای واقعی در سال 1392 مقایسه شده است تا دقت آن ها در پیش بینی تقاضای مسافر و بار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که به دلیل تفاوت های فراوان و توزیع نامتناسب متغیرهای اثرگذار در سطح کشور، هر گونه مدل سازی تقاضا برای کلان شهرهای ایران باید به صورت مجزا صورت پذیرد. از این رو در ادامه مقاله مدل های خاص کلان شهرهای ایران توسعه داده شده است. از طرف دیگر تعریف متغیرهای مجازی برای شهرهای با وضعیت خاص، سبب انطباق هرچه بیشتر مدل با داده های واقعی می شود. لذا یکی از روش های غلبه بر ناهمگونی میان شهرهای ایران استفاده از متغیر مجازی می باشد تا بتوان وضعیت خاص هر شهر را در مدل سزای صورت گرفته در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of forecasting the demand for passenger and cargo transport in Iran aviation industry

نویسندگان [English]

  • Majid Jalili 1
  • Manuchehr Manteghi 2
1 Researcher of Institute For Trade Studies and Research
2 Professor, Malek-e Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to propose a model to forecast human and cargo air transport demand in Iran aviation industry. Using multiple regression method, the effects of geographical, economic, social, and competitive aspects were investigated within two separate models for passengers and cargo. Accordingly, we gathered data for 594 active air routes in Iran air network between 2009 and 2012 from Iranian airport holding company. One advantage of the proposed model in comparison to pervious researches is the exclusion of frequency of flight variable. This variable restricts the ability of forecasting the models due to its high correlation with demand for travel. Therefore, models that include with frequency of flight variable are not efficient for forecasting demand.
Additionally, the comparison of forecasting results and real demand for 2013 indicates the accuracy of forecasting model. Moreover, the results show that because of plenty of differences and erratic distribution between effective variables around the country, modeling should be specific to each city. This means that a general model for all cities is not appropriate and leads to an inaccurate forecasting, so we investigated separated models for metropolises of Iran to consider special situation of them.
Also, defining dummy (Binary) variables in modeling of special cities helps to increase fitting of model to real observations. We can incorporate special situation of some cities into model by means of these variables. Therefore, one of the methods to conquest the inconsistency between cities of Iran is applying dummy variables to simulate conditions of special cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Multiple regression
  • passenger demand
  • Cargo demand
  • Dummy variables
- ابراهیمزاده، عیسی؛ سقایی، محسن؛ ایزد فر، الهام و ایزد فر، نجمه ) 7934 ( "مدل تحلیلی برنامهریزی سفر و حملونقل هوایی در کشور، مطالعه موردی: فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان"، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، سال سوم، شماره دهم.
- امین ناصری، محمدرضا و بهنام، فرنام ) 7937 ( "پیشبینی تقاضای سفر ریلی در مسیر تهران – مشهد"؛ پژوهشنامه حملونقل، سال نهم، شماره اول، بهار.
- پرستاری، جواد؛ عرب عامری، محمد و عمرانیان، محمد 7931 ( "پیشبینی ترافیک هوایی ایران برای دوره دهساله طبق ( الگوی ایکائو"، هفتمین همایش سالانه بینالمللی انجمن هوافضای ایران.
- حبیبیان، میقات و کرمانشاه، محمد "مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران"، فصلنامه مهندسی حملونقل، سال 797- چهارم، شماره دوم، زمستان 7937 ، ص. 771
- صفار زاده، محمود و قربانی، مهران ) 7937 ("مدل تقاضای سفر هوایی بینشهری ایران"، مجله فنی و مهندسی مدرس؛ .75- شماره 59 ، ویژه نامه مهندسی عمران، ص. 7
- کرمانشاه، محمد ) 7917 ( "عوامل مؤثر بر تقاضای سفر هوایی و تهیه مدل ریاضی تقاضای مسافر در ایران"، مجله امیرکبیر، 79- دوره 77 ، شماره 7، ص. 07
- عباسی، حمید و یعقوبی، مهدی ) 7937 ( "رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی-عصبی تطبیقی چندگانه"، آماده انتشار در فصل نامه مهندسی حمل و نقل، خردادماه 7937 )نسخه آنلاین(.
- Abed, Seraj Y., Ba-Fail, Abdullah O. and Jasimuddin, Sajjad M. (2001) "An econometric analysis of international air travel demand in Saudi Arabia", Journal of Air Transport Management, Vol. 7, No. 3, pp. 143-148.
- Alam, J. B. and Karim, Dewan Masud (1998) "Air travel demand model for domestic air transportation in Bangladesh", Journal of Civil Engineering, Vol 26, pp.1-13.
- Arasan, T. V. and Rengaraju, V. R. (1986) "A methodology of approach for intercity travel demands modeling”, Indian Highway, Vol 14, No 12.
- Arikan, M., Deshpande, V. and Sohoni, M. (2013) "Building reliable air-travel infrastructure using empirical data and
stochastic models of airline networks", Operations Research, Vol. 61, No. 1, pp. 45-64.
- Cline, Richard C., Ruhl Terry, A., Gosling Geoffrey, D. and Gillen, David, W. (1998) "Air transportation demand forecasts in emerging market economies: a case study of the Kyrgyz Republic in the former Soviet Union", Journal  of Air Transport Management, Vol. 4, No. 1, pp.11-23.
- Denstadli, J. M., Gripsrud, M., Hjorthol, R. and Julsrud, T. E. (2013) "Videoconferencing and business air travel: Do new technologies produce new interaction patterns?", Transportation Research Part C:
Emerging Technologies Vol.29, pp. 1-13.
- Granados, N., Gupta, A. and Kauffman, R. J. (2012) "Online and offline demand and price elasticities: Evidence from the air travel industry", Information Systems Research, Vol 23, No. 1, pp. 164-181.
- Hensher, David A. (2002) "Determining passenger potential for a regional airline hub at Canberra International Airport", Journal of Air Transport Management, Vol. 8, No. 5, pp.301-
311.
- Inglada, V. and Rey, B. (2004) "Spanish air travel and the September 11 terrorist attacks: a note", Journal of Air Transport Management, Vol. 10, No. 6, pp.441-443.
- International Civil Aviation Organization (2009) “Manual on air traffic forecasting”, ICAO, Third Edition.
- Ishutkina, Mariya A. (2009) "Analysis of the interaction between air transportation and economic activity: a worldwide perspective", PHD Dissertation, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139 USA.
- Kanafani, Adib (1983) “Transportation demand analysis”, McGraw-Hill, New York, N.Y.
- Karlaftis, M. G. and Papastavrou, J. D. (1998) "Demand characteristics for charter air-travel”, International Journal of Transport Economics, Rivista Internazionale de Economia dei Trasporti Vol. 25, No. 1., pp. 19-35.
- Kressner, J. and Garrow, L. (2012) "Lifestyle segmentation variables as predictors of homebased trips for Atlanta, Georgia, Airport", Transportation Research Record: Journal of the Research Board, Vol. 2266, pp. 20-30.
- Lai, S. L. and Lu, W. L. (2005) "Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA", Journal of Air Transport Management, Vol. 11, No. 6, pp. 455-458.
- Li, J., Granados, N. and Netessine, S. (2014) "Are consumers strategic? Structural estimation from the air-travel industry", Management Science, Vol. 60, No. 9, pp. 2114-2137.
- Lim, C. and McAleer, M. (2002) "Time series forecasts of international travel demand for Australia”, Tourism Management, Vol. 23, No. 4, 389-396.
- Melville, Juliet A. (1998) "An empirical model of the demand for international air travel for the Caribbean region", Rivista internazionale di Economia Dei Trasporti.
- Moore, O. E. and Soliman, A. H. (1981) "Airport catchment areas and air passenger demand”, Transportation Engineering Journal, Vol. 107, No. 5, pp. 569-579.
- Neufville, R. De. (2016) “Air transport management: An international prespective”, Routledge Press.
- Postorino, M. N. (2003) "A comparison among different approaches for the evaluation of the air traffic demand elasticity", In Proceedings of Sustainable Planning and Development Conference, WIT press.
- Postorino, M. N. and Russo, F. (2001) "Time series uni-mode or random utility multi-mode approach in national passenger models: The impact on Italian air demand forecast”, In proceedings of the AET European transport conference, Held 10-12 September, Homerton College, Cambridge, UK-CD-ROM.
- Postorino, M. N. and Versaci, M. (2008) "A neuro-fuzzy approach to simulate the user mode choice behaviour in a travel decision framework”, International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 28, No. 1. pp. 64-71.
- Pribyl, O. and Goulias, K. G. (2003) "Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior", Transportation Research Record, Vol. 1854, pp 180-188.
- Profillidis, V. A. (2000) "Econometric and fuzzy models for the forecast of demand in the airport of Rhodes", Journal of air transport management, Vol 6, No. 2, pp. 95-100.
- Saab, S. S. and Zouein, P. P. (2001) "Forecasting passenger load for a fixed planning horizon", Journal of Air Transport Management, Vol 7, No. 6, pp. 361-372.
- Sadek, A., Spring, G. and Smith, B. (2003) "Toward more effective transportation applications of computational intelligence paradigms", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1836, No. 1, pp. 57-63.
- Vasigh, B. and Fleming, K. (2016) “Introduction to air transport economics: from theory to applications”, Routledge Press.
- Verleger Jr, Philip K. (1972) "Models of the demand for air transportation", The Bell Journal of Economics and Management Science, pp. 437-457.
- Wang, H., Macilree, J. and Wheaton, S. (2013) "Long-term trends of visitors by air between New Zealand and its key markets", In Australasian Transport Research Forum (ATRF), 36th, 2013, Brisbane, Queensland, Australia.
- Wang, P. T. and D. E. Pitfield (1999) "The derivation and analysis of the passenger peak hour: an empirical application to Brazil”, Journal of Air Transport Management, Vol. 5, No. 3, pp.135-141.
- Wegmann, F. and Everett, J. (2002) “Minimum travel demand model calibration and validation gaudiness for State oF Tennessee”, Center for Transportation Research, Knoxville, Tennessee, the University of Tennessee.