تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل پایدار می باشد. امروزه بدون وجود حمل و نقل پایدار نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. پیشرفت های صورت گرفته در فناوری نیز نقش مهمی در شتاب دادن به سرعت نوآوری داشته اند. نوآوری فناورانه میزان قابل حصول از یک مقدار معین کار و سرمایه را افزایش می دهد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ترکیبی از استراتژی ها برای رسیدن به اهداف پایداری مورد نیاز است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش بر مبنای توصیف داده ها می باشد. در مبحث حمل و نقل پایدار ، تمرکز بر روی مباحث محیط زیستی و تخریب آن توسط ماشین، کاهش منابع طبیعی و استفاده بیش از حد مشتقات نفتی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران، معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای فعال در سیستم حمل و نقل کشور، در بهار سال 1396، در 43 شرکت به تعداد 145 نفر بوده و تحلیل بر اساس داده های جمع آوری شده از 108 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه؛ جمع آوری و از طریق نرم افزارهای آماری مورد تحلیل قرارگرفت.نتایج تحقیق نشان می دهدکه عوامل اجتماعی بیشتر با مفاهیم یادگیری اجتماعی، سازماندهی و سازمانهای یادگیرنده و عوامل اقتصادی نیز با بهبود، فرآیند بازاریابی و تخصیص بهینه منابع و تولید ارتباط بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

impact of Technological Innovation Capabilities element on social and economic dimension of sustainable transportation

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Salmani mojaveri 1
  • Taghi Torabi 2
  • Reza Radfar 3
1 PhD. Grad., Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is providing a model to use technological innovation capabilities in social and economic dimentions of sustainable transport. Today, sustainable development cannot be achieved without sustainable transport. Advances in technology have also played an important role in accelerating the pace of innovation. Technological innovation increases the amount of money that can be obtained from a given amount of labor and capital. Many research shows that a combination of strategies is needed to achieve sustainability goals. This is an applied research in terms of research method and descriptive-survey. In the context of sustainable transport, focusing on environmental issues and degrading them through the use of machines, reducing natural resources and overuse of oil derivatives are importatnt. The statistical population of the study, including managers, assistants and experts in the field of transportation from active companies in Iranian Transportation system, in the spring of 2017, was 43 companies and includes 145 personnel. Analysis was carried out based on data collected from 108 targeted personnel based on the Cochran formula with relative stratified sampling from the target population. The required information was collected using a questionnaire; analyzed by Statistical softwares.The research findings show that social factors are more related to the concepts of social learning, organizing and learning organizations in addition; economic factors are more related to improvement of the marketing process, optimal resource allocation and production process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustained Transportation
  • Technological Innovation
  • Active Transportation Companies
- Benfield, F. K. and Replogle, M. (2002) “The roads more traveled: Sustainable transportation in America-or not”, Vol.32, No.6, pp. 10633-10647
-Deakin,M.(2002) “Modelling the development of sustainable communities in Edinburg’s South Eest Wedge”, planning practice and research, Vol. 17, No.3,pp. 331-336
-Bao, Z. )2010 (“Construction of industrial technology innovation capability”, International journal of business and management, Vol. 5, No. 12, pp. 220-224
Cohen, W. and Levinthal, D. (1990) “Absorptive Capacity A New Perspective on Learning and Innovation”,Administrative Science Quarterly,Vol. 35,No.1,pp.128-152
-Fransman, M. (1986) “International competitiveness, technical change and the state: The machine tool industry in Taiwan and Japan”, World Development, Vol.14, No.12, pp. 1375-1396
-Figueiredo, P. N. (2002) “Does technological learning pay off? Inter-firm differences in technological capability-accumulation paths and operational performance imperovement”, Res Policy, Vol. 31, pp.73-94
- Burgelman, R., Maidique, M. A. and Wheelwright, S. C. (2004) “Strategic management of technology and innovation”, McGraw-Hill, New york, pp. 8–12
-Hitt,A., Ireland, R. D. (1985) “Corporate distinctive competence, strategy, industry and performance”, Strategic Management Journal, Vol. 6, N0.3, pp. 273-293
 - Caloghirou, Y., Kastelli, I. and Tsakanika, A. (2004) “Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance, Technovation, Vol. 24, pp. 29-39
-Barney, J. (1991) “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, Vol. 17, No.1, pp.4-4
-Garcia Muina, F. E. and Lopez, J. (2007) “Explaining and measuring success in new business: the effect of technological capabilities on firm results”, Technovation, Vol. 27, issues. 1-2, pp. 30–46.
-Guan, J. (2002) “Comparison study on industrial innovation between china and some European countries”, Production and Inventory Management Journal, Vol. 43, No. 3–4, pp.30–46
 -Guan, J. and Ma, N. (2003) “Innovative capability and export performance of chinese firms”, Technovation, Vol. 23, No.9, pp.737–747
- Coombs, R. and Hull,.R . (1998) “Knowledge management practices and path-dependency in innovation”, Research Policy, Vol. 27, No.3, pp. 237-253.
-Grant, R. M. (1991) “The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation”, California Management Review, Vol. 33, Issue 3, pp. 114-135
- Lall, S. (1992) “Technological capabilities and industrialization”, World Development, Vol. 20, pp. 165-86
- Marcelle,  G. (2005) “How do telecom firms build capabilities? Lessons from Africa” Telecommunication Policy, Vol. 29, pp.549-572
-Schilling, M. A. and Vasco, C. E. (2000) “Product and process technological change and the adoption of modular organizational forms”, Sussex,England:John Wiley & Sons, pp.25-50.
-Galunic, C. D. and Rodan, S. (1998) “Resource recombinations in the firm: knowledge structures and the potential for Schumpeterian Innovation”, Strategic Management Journal,Vol. 19, pp.1193-1201
- Solow, R. M. (1957) “Technical change and the aggregate production function” , Review of Economics and Statistics,Vol.39, pp.312-20
-Snow, C. C.  and Hrebiniak, L. G. (1980) “Strategy, distinctive competence, and organizational performance”, Administrative Science Quarterly, Vol. 25, No. 2, pp. 317-336
- Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990) “The core competences of the corporation”, Harvard Business Review, May-June, pp. 79-91.
-Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E. and Lundvall , B- Å. (2007) “Forms of knowledge and modes of innovation”, Research Policy,Vol. 36, No.5, pp. 680–693.
- Kogut, B. and Zander, U. (1992) “Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology”, Organization Science,Vol. 3, pp.,383-397.
-Silvestre, B. S. and Silva, R. (2013) “Capability accumulation, innovation, and technology diffusion: lessons from a base of the pyramid cluster”,  Technovation, Vol. 34, pp.546-561
-Teece,D.J., Pisano, G., (1994) “The dynamic capabilities of firms: an introduction”, Ind corp change, Vol.3, pp.537–556
-Litman,T. (2011) “Sustainability and Livability”, Victoria Transport Institute.
- Mahoney, J. T. and Pandian, J. R. (1992) “The resource-based view within the conversation of strategic management”, Strategic Management Journal,Vol.13,pp. 363-380
-Yam, R., Guan, J., Pun, K. F. and Tang, E. (2004) “An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China”, Journal of Research Policy, Vol. 33, pp.1123-1140
- Moradi, M., Khabiri, M. M. and Fallah Nezhad, M. S. (2017) “ Determination of effective travel variables on air  transport demand with Using Structural Equation” International Journal of Transportation Engineering, Vol.6, No. 4, pp. 285-303.
-صفارزاده، محمود ، سید ابریشمی، سید احسان و حسن پور، سجاد (1395)" ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران"،فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 8، شماره 3 ، ص 405-421
-احمدی، مسعود (1392) “روش تحقیق(اصول و مفاهیم با رویکرد پایان نامه نویسی)"، نشر: مرکز مطالعات ایرانی- انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم(ویراست اول).
- سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز (1392) "یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار؛مطالعه موردی: کلانشهر شیراز"، فصلنامه مطالعات شهری، دوره 2، شماره 5، صفحه 47-60
- حدیقه جوانی، محسن و استادی جعفری، مهدی (۱۳۸۸) " بررسی حمل و نقل پایدار شهری با محوریت توسعه حمل و نقل همگانی"، نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
- استادی جعفری، مهدی و رصافی،امیر عباس (1392)"  ارزیابی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش حمل‌ و نقل شهری با استفاده از مدل‌های سیستم پویایی؛ مطالعه موردی: شهر مشهد"، فصلنامه مدیریت شهری، دوره 11، شماره 31، ص.281  -294
- عزتی آراسته پور، فائزه و سهرابی، روح اله (1396) " اولویت‌بندی عوامل موثر در دست‌یابی به حمل‌ونقل پایدار"،  مجله مطالعات مدیریت ترافیک، ،سال دوازدهم، شماره 47، ص.17-32