دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 41، تابستان 1398، صفحه 737-1002 

علمی - پژوهشی

2. ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا

صفحه 771-785

عارف ابراهیمی بشلی؛ غلامعلی بهزاذی؛ داریوش یوسفی کبریا؛ مریم تقی زاده


4. تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی

صفحه 807-832

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


علمی - پژوهشی

9. امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی

صفحه 909-923

سید حسن مرفع دلک آبادی؛ محمدجواد حیدری افشار؛ امیرحسین صعصعی


11. مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده

صفحه 941-959

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی


13. ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری