اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌و‌نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌و‌نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و حمل‌و‌نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شبکه­های حمل و نقل، عناصر ضروری زندگی روزمره در جامعه­های مدرن هستند. اختلال شبکهراه می­تواند به طور جدی به بهره‌وری اقتصادی جامعه خسارتوارد کرده و زندگی روزانه بشر را بسیار دشوار نماید. در این میان نقش پل‌های بزرگراهی به عنوان بخشی از شبکه با ویژگی‌های منحصر به فرد بسیار حایز اهمیت است. پل­ها از زیرساخت­های حیاتی شبکه حمل و نقل محسوب می­شوند که در اثر بسته شدن آن­ها، شبکه حمل و نقل با مشکلات زیادی از جمله ترافیک شدید در شبکه، راه­بندان و ... مواجه می­شود. بنابراین لازم است، مسئولین و برنامه­ریزان همواره هزینه­های قابل توجهی به تعمیر و نگهداری پل­ها اختصاص دهند. شهر اصفهان، از جمله شهرهایی است که به علت عبور رودخانه از داخل شهر، بهره مندی از عملکرد صحیح  پل‌ها در شبکه حمل‌و نقل آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه، اولویت بندی پل­ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهر اصفهان  است. روش ارائه شده اهمیت پل­ها را بر اساس تغییر زمان سفر کل شبکه مشخص می­کند. روش پیشنهادی بر روی 87 پل شبکه حمل و نقل شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز نظیرشبکه حمل و نقل اصفهان، ماتریس تقاضای سفر و توابع هزینهحجم با استفاده از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان جمع آوری شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان می­دهد حیاتی ترین پل­ها لزوما پر حجم­ترین پل­ها نیستند. در حقیقت می‌توان گفت،  اهمیت یک پل یا معبر بیش از آن‌که وابسته به حجم ترافیک آن باشد، به تعداد مسیرهای جایگزین عبور دهنده ترافیک آن پل یا معبر در زمان بسته بودن آن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Balijepalli, C. and Oppong, O. (2014) "Measuring vulnerability of road network considering the extent of serviceability of critical road links in urban areas", Journal of Transport Geography, Vol. 39, pp. 145-155.
-Bell, M. G. (2000) "A game theory approach to measuring the performance reliability of transport networks", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 34, No. 6, pp. 533-545.
-Berdica, K. (2002) "An introduction to road vulnerability: what has been done, is done and should be done", Transport Policy Vol. 9,  pp. 117–127.
-Chen, B. Y., Lam, W. H., Sumalee, A., Li, Q. and Li, Z. C. (2012) "Vulnerability analysis for large-scale and congested road networks with demand uncertainty" Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 46 No. 3 pp.501-516.
-HDR. Decision Economics for the New Hampshire Department of Transportation (2010) "Portsmouth/Kittery Memorial Bridge Replacement Project Benefit‐Cost Analysis".
-Jenelius, E. P (2006) "Importance and exposure in road network vulnerability analysis", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 40, No. 7 pp. 536-570.
-Luathep, P., Sumalee, A., Ho, H. W. and Kurauchi, F. (2011) “Large-scale road network vulnerability analysis: a sensitivity analysis based approach”, Transportation, Vol. 38 No. 5 pp.799-817.
-Nagurney, A. and Qiang, Q. (2007) “A network efficiency measure for congested networks. EPL (Europhysics Letters), Vol. 79 No. 3 pp. 38005.
-Oliveira, E. L. d., Portugal, L. D. S.  and Junior,  W. P. (2016) "Indicators of reliability and vulnerability: Similarities and differences in ranking links of a complex road system", Transportation Research Part A, Vol. 88, pp. 195–208.
-Saydam, D., Bocchini, P. and Frangopol, D. M.   (2013) "Time-dependent risk associated with deterioration of highway bridge networks", Engineering Structures, Vol. 54, pp. 221-233.
-Scott, D. M., Novak, D. C., Aultman-Hall, L. and Guo, F. (2006) “Network robustness index: a new method for identifying critical links and evaluating the performance of transportation networks”, Journal of Transport Geography, Vol. 14, No. 3, pp. 215–227.
-Smith, B. L., Qin, L. and Venkatanarayana, R. (2003) “Characterization of freeway capacity reduction resulting from traffic accidents”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 129, No. 4, pp. 362-368.
-Transportation Research Board (2008) "NCHRP, Report 618: cost effective performance measures for travel time delay variation and reliability", ISBN: 978-0-309-11741-8.
Ukkusuri, S. V. and Yushimito, W. F. (2009) “A methodology to assess the criticality of highway transportation networks”, Journal of Transportation Security, Vol. 2, Nos. 1-2, pp. 29-46.
Yin, Hong-ying and Li-qun Xu (2010) "Measuring the structural vulnerability of road network: A network efficiency perspective" Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), Vol. 15, No. 6, pp. 736-742.