ارائه مدل انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکترای مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

فرودگاه‌ها منابع ملی مهمی هستند و نقش مهمی در حمل‌ونقل افراد و کالاها در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. از این رو سیستم دسترسی زمینی کارآمد برای استفاده از تمام ظرفیت هر فرودگاه ضروری است. در این تحقیق به بررسی انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی شرایط فعلی دسترسی به فرودگاه مذکور، تعیین عوامل موثر و میزان اثر آنها بر انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی به فرودگاه مورد مطالعه می‌باشد.
داده‌های مورد نیاز از مسافران خروجی فرودگاه و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شدند. پرسشنامه‌ها براساس روش رجحان بیان شده و طرح متعامد طراحی شده بودند که براساس آنها نحوه رفتار انتخاب وسیله‌نقلیه مسافران مورد مطالعه تحت سه شرایط فرضی حمل‌ بار و مجموعه‌ای از ویژگی‌ها بررسی شد. در هر یک از شرایط، مسافران باید از میان پنج وسیله‌نقلیه، خودروی شخصی (پارک کردن)، خودروی شخصی (رساندن مسافر)، تاکسی، مترو و اتوبوس یکی را انتخاب می‌کردند. پیمایشی به صورت مصاحبه رو در رو و در طی نه روز در سال 1394 انجام شد. براساس پیمایش انجام شده، در مجموع 596 پرسشنامه جمع‌آوری شدند که از این تعداد، 533 پرسشنامه جهت مدلسازی به کار گرفته شد. در پایان، از مدل لوجیت چندگانه برای مدلسازی انتخاب وسیله‌نقلیه مسافران فرودگاه استفاده شد.
نتایج نشان داد که در زمان مطالعه، تاکسی و خودروی شخصی (رساندن مسافر) اصلی‌ترین وسایل‌نقلیه انتخابی توسط مسافران مورد مطالعه بوده و اتوبوس به عنوان تنها وسیله‌نقلیه عمومی، سهم بسیار کمی در انتخاب مسافران هوایی داشته است (نزدیک به یک درصد). همچنین نتایج نشان داد که انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی به فرودگاه مورد مطالعه به طور معناداری تحت تاثیر متغیرهای هزینه سفر، درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان، سطح تحصیلات، گروه سنی 36 تا 52 سال، جنسیت، محل سکونت، تعداد کیف و شلوغی وسیله‌نقلیه عمومی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Alhussein, S. N. (2011) "Analysis of ground access modes choice King Khaled International Airport, Riyadh, Saudi Arabia", Journal of Transport Geography, Vol. 19, No. 6, pp. 1361-1367.

- Biggs, D. C., Bol, M. A., Baker, J., Gosling, G.D., Franz, J. D. and Cripwell, J. P. (2009) " ACRP Report 26. Guidebook for conducting airport user surveys", Transport Research Board, Washington DC.

- Budd, T., Ryley, T. and Ison, S. (2014) " Airport ground access and private car use: a segmentation analysis", Journal of transport Geography, Vol. 36, pp. 106-115.

-Chang, Y. (2013) "Factors affecting airport access mode choice for elderly air passengers", Transportation Research: Part E, Vol. 57, pp. 105-112.

- Choo, S., You, S. and Lee, H. " Exploring characteristics of airport access mode choice: a case study of Korea", Transportation Planning and Technology, Vol. 36, No. 4, pp. 335-351.

- Gosling, G. D. (2008) "Airport ground access mode choice models", Transportation Research Board,  Synthesis 5.

- Hensher, D. A., Rose, J. M. and Greene, W. H. (2005)  “Applied choice analysis: a primer”, Cambridge: Cambridge University Press.

- Hess, S. (2004) "A model for the joint analysis of airport, airline, and access-mode choice for passenger’s departing from the San Francisco Bay area", The European Transport Conference, Strasbourg.

- Hoyos, D. (2010) "The state of the art of environmental valuation with discrete choice experiments", Ecological Economics, Vol. 69, pp. 1595-1603.

- Jou, R. C., Hensher, D. A. and Hsu, T. L. (2011) "Airport ground access mode choice behavior after the introduction of a new mode: A case study of Taoyuan International Airport in Taiwan,. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 47, No. 3, pp. 371-381.

- Keumi, C. and Hideki, M. (2012) "The role of schedule delays on passengers’ choice of access modes: A case study of Japan’s International Hub airports", Transportation Research Part E,Vol. 48, pp. 1023-1031.

- Mamdoohi, A. R., Taherpour, A. and Yazdanpanah, M. (2013)  “Multinomial Logit modeling of access mode choice to airport, using stated preference survey data: a case study of IKIA", 17th air transport research society (ATRS) World Conference, Italy, pp. 63-73.

- Tam, M. L., Lam, W. H. K. and Lo, H. P. (2008) "Modeling air passenger travel behavior on airport ground access mode choices", Transportmetrica, Vol. 4, No. 2, pp. 135-153.

- Tsamboulas, D., Evamorfopoulos, A. P. and Moraiti, P. (2012) "Modeling airport employee commuting mode choice", Journal of Air Transport Management, Vol. 18, pp. 74-77.

 

- ادریسی، ع. و رضایی جعفری، ع.، (1393( "پرداخت مدل لوجیت دوتایی انتخاب حمل ونقل عمومی و شخصی در دسترسی زمینی به فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی)"، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز.

- شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1388)، " ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. چهارم، ص. 11-13.

-  شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1389)، " ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. شانزدهم، ص. 12-14.

- شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1390)،" ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. بیست و هشتم، ص15-17.

- شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1391)، " ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. چهل­ام، ص. 15-17.

- شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1392)، " ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. چهل­ام، ص. 17-19.

- شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور، (اسفند، 1393)، " ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه­های کشور"، ش. شصت و چهارم، ص. 18.