دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 153-302