بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هر چند امروزه به منظور بهبود ویژگی‌های دوغاب، تنوع گسترده‌ای از مصالح مختلف بکار می‌رود، اما ارایه طرح اختلاط مناسب دوغاب به علت نبود پایه‌های نظری، معمولاً براساس تجربه صورت می‌گیرد. هدف از این تحقیق انجام مطالعات آزمایشگاهی و انتخاب دوغاب (با نگاهی ویژه به تزریق آب‌بند) در آزمایشگاه است. ابتدا دستورالعملی برای دستیابی به طرح اختلاط دوغاب در آزمایشگاه ارایه شده است. با استفاده از دوغاب تزریق، آب‌بند تونل انتقال آب کرج تهران طراحی شده و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایجی که با استفاده از دوغاب‌های ساخته شده با سیمان پرتلند تیپ 2 به دست آمده نشان می‌دهند که برای کسب قابلیت نفوذ دوغاب به میزان رضایت بخش، نسبت‌ آب به سیمان باید بیشتر از 1 باشد. نسبت آب به سیمان 2 را می‌توان مرز بین دوغاب غلیظ و رقیق دانست. از دیدگاه جریان و پایداری، بهترین دوغابها در محدوده 1 تا 5/1 به دست آمده اند. استفاده از بنتونیت در نسبت‌های زیاد مضر است و فوق روان کننده‌ها در سیمآنهای ریزدانه مفیدترند. همچنین با سیلیکات سدیم می‌توان زمان گیرش دوغابها را کنترل و حتی در حد گیرش آنی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


-کربلا،  محمد امین  و کتیبه، همایون (1388) "تزریق دوغاب سیمانی در سنگ "، چاپ اول، تراوا، اهواز.
 
- مهدوی‌نژاد، حسین (1390) "بررسی فرایند تزریق آب‌بند در تونل‌های سنگ سخت"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.
 
-Axelsson,  M., Gustafson.G.  and Fransson. A. (2009)  "Stop mechanism for cementitious grouts at different water-to-cement ratios ", Tunneling and Underground Space Technology, Volume 24, December, pp. 390-397
 
-  Eklund, D.  and Stille, H. (2008)  "Penetrability due to filtration tendency of cement-based grouts ", Tunneling and Underground Space Technology, Volume 23, September, pp. 389-398
 
-  Grov, E. (2001)  "Introduction to water control in Norwegian tunneling ", Norwegian Tunnel Association Publication ,www.NFF.com
 
-  Hernquist, L. (2009) "Analyses of the grouting results for a section of APSO Tunnel at ASPO Hard Rock Laboratory ", Rock Mechaics and Mining Sciences, Volume 46, April, pp. 439-449
 
-  Kronlof, A.  "Development of cement based materials for grouting of rock at Olkiluoto" (2003) Working Reports, VTT Building and Transport.
 
-  Peila,D., Borio, L. and Pelizza, S. (2011)  The behaviour of  a two-component back filling grout used in a tunnel boaring machine ", Acta Geotechnica Slovenica.
 
-  Pellegrini, L. and Perruzza, P. (2009)  Sao Paulo Metro Project—Control of  settlements in variable soil conditions through EPB pressure and bicomponent backfill grout ", June 14-17, Las Vegas, Nevada, Rapid Excaviation and Tunneling Conferance, pp 1137-1153
 
-  Stille, H., Gustafson, G.  and  Hassler, L. (2012)  “Application of  new theories and technology for grouting of dams and foundations on rock ", Geotechnical and Geological Engineering, Volume 30, April, pp 603-624,
 
-  Warner, J. (2004) "Practical handbook of grouting, soil, rock and structures ", first edition, John wiley & sons,  pp. 40-92 & 144-155
 
-  Widmann,  R.  (1996)  “ Rock grouting”, International Society for Rock Mechanics Commission on Rock Grouting,  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, Vol 33, No 8, pp. 803-847