دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 435-563