یادداشت پژوهشی بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیاف تسرد درجا با قیرامولسیون مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

بازیافت سرد درجا، یکی از رو شهای نوین بهسازی روساز یهای آسفالتی به شمار م یرود. اگرچه مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی گسترد های در این زمینه انجام شده است، اما به دلیل تأثیر عوامل مختلف و متغیرهای زیاد، همچنان نیاز به افزایش اطلاعات و تجربیات در این زمینه وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه موردی مراحل مختلف عملیات بهسازی در محور سمنان- دامغان شامل مطالعات میدانی، جزئیاتی از عملیات اجرایی و بررسی عملکرد پیشنهاداتی جهت انتخاب یک پروژه مناسب برای بهسازی به روش بازیافت سرد درجا ارایه شد هاست. در مرحله مطالعات، علاوه بر بررس یهای محلی و جم عآوری اطلاعات مربوط به وضعیت خرابی های موجود، آزمایشهای مخرب و غیرمخرب نیز در مسیر انجام شده و طراحی با استفاده از رو شهای مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات، مسیر به قطعات طرح مختلفی تقسیم شده و با استفاده از دو روش روکش سنتی و بازیافت سرد، مورد بهسازی قرار گرفت. پس از اتمام عملیات بهسازی، عملکرد روسازی اجرا شده به مدت 5 سال بعد از اجرا بررسی شد. از مجموع 165 کیلومتر از مسیر که 104 کیلومتر آن به روش بازیافت سرد و مابقی به روش سنتی مورد بهسازی قرار گرفت، در حدود 154 کیلومتر هیچ گونه خرابی مهم و سازه ای مشاهده نشد. در 11 کیلومتر از مسیر که به روش بازیافت سرد بهسازی شد، خراب یهایی از حدود 6 ماه پس از اتمام عملیات مشاهده شد. با انجام بررس یهای دقیق میدانی، مه مترین علل وقوع خرابی ها، عدم تراکم و باربری کافی مصالح بستر، عدم وجود لای ههای اساس و زیراساس با کیفیت مطلوب و پایین تر بودن مشخصات مقاومتی لایه بازیافتی نسبت به مقادیر در نظر گرفته شده در طراحی شناخته شد. در نهایت با توجه به ارزیابی های میدانی، معیارهایی کمی به عنوان حداقل مشخصات مورد نیاز در یک پروژه برای بهسازی به روش بازیافت سرد ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


-ARRA, 2001. Basic Asphalt Recycling Manual.
Publication No. NHI01-022, Asphalt recycling and
reclaiming association (ARRA), Annapolis, MD.
- Batista, F.A., 2004. Asphalt Cold Mixtures for
Pavement Rehabilitation Overlays and Recycling.
Laboratorio nacional de engenharia civil, Lisbon,
Portugal.
- Dynatest International, 2008. “ELMOD Quick Start
Manual”.
- Epps, J.A., 1990. Cold- Recycled Bituminous Concrete
Using Bituminous Materials. National cooperative
highway research synthesis of highway practice
160, University of Nevada-Reno, Nevada, USA.
- Fiser, J., and Varaus, M., 2004. Cold Recycling of
Pavements in the Czech Republic. Brno University of
Technology, Department of Roads, Czech Republic.
- Forsberg, A., Lukanen, E., and Thomas, T., 2001.
Blue Earth County CSAH20- An Engineered Cold
In-Place Recycling Project. TRB2002 annual meeting,
Washington D.C., USA.
- Hamad I. Al-Abdul W. Mirza G.B. Isam A.M.
Hisham M.K. 2012. Study of road bases construction
in Saudi Arabia using foam asphalt. construction and
building materials, 26 (1):pp113-121
- Issa, R., Zaman, M., Miller, A., 2001. Characteristics
of Cold Processed Asphalt Millings and Cement
–Emulsion Composite. 80th Annual meeting of TRB,
Washington D.C., USA.
- Julian, M.B., Zhanping, Y., 2010. The Mechanical
Properties of Asphalt Mixtures with Recycled Concrete
Aggregates. construction and building materials,
March; 24(3): pp230-35.
- Kai S. Yoshitaka H. Ryota M. 2009. Study on
recycled asphalt concrete for use in surface course in
airport pavement. resources, conservation and recycling,
54 (1): pp 37-44.
- Kandhal, P., and Malick, R., 1997. Pavement
Recycling Guidelines for State and Local Governments.
Participant’s reference book, National center
for asphalt technology (NCAT), Report No. FHWASA-
98-042, Federal Highway Administration, Washington,
D.C., USA.
- Miller, J., and Guthrie, S., and Crane, A., 2006.
Evaluation of Cement-Stabilized Full-Depth- Recycled
Base Material for Frost and Early Traffic
Conditions. Department of Civil and Environmental
Engineering, University of Massachusetts, Dartmouth
and Department of Civil and Environmental Engineering,
Brigham, Young University, USA.
- Miro, R., and Martinez, A., and Cancela, A., 2004.
Case Study of In-Place Recycled Asphalt Pavement
of the N-536 Highway in Spain. TRB2004 annual
meeting, Washington DC, USA.
- Moreira, p., and Simoes, R., 2004. Recycling
of Bituminous Pavements with Portland Cement
Portugal’s Experiences and Advances. Mota-engil,
engenharia, Porto, Portugal.
- Oruc, S., Celik, F., and Akpinar, M.V., 2006. Effect
of Cement on Emulsified Asphalt Mixtures. journal
of material engineering and performance, Vol 16(5),
October, pp578- 583.
- Rita, I., and Zaman, M., and Miller, A., 2001.
Characteristics of Cold Processed Asphalt Millings
and Cement –Emulsion Composite. Transportation
research board 80th annual meeting, Washington DC,
USA, January 7-11.
- Salomon, A., and Newcomb, E., 2000. Cold Inplace
Recycling Literature Review and Preliminary
Mixture Design Procedure. Minnesota department of
transportation office of research services, Minnesota,
USA.
- Suleiman, N., 2002. A State-of-the-Art Review of
Cold in-Place Recycling of Asphalt Pavements in the
Northern Plains Region. North dakota department of
transportation, Bismark, North Dakota, USA.