طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات وتضمین همگرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این مقاله به اصول طراحی نرم افزار شبیه ساز شبکة تراکشن راه آهن شهری، به منظور تعیین محل پستهای یکسوساز، تأیید ظرفیت واحدهای یکسوساز، انتخاب کابل فیدر و سطح مقطع هادی شبکه تراکشن و همچنین تأیید ظرفیت ترانسفورماتور اصلی پست فشار قوی و غیره پرداخته خواهد شد. همچنین یک مدار معادل برای شبکه مورد نظر ارایه خواهد شد و پس از یافتن معادلات حاکم بر شبکه، با استفاده از روش بهینه سازی داگ لگ، ضمن تضمین همگرایی، سرعت حل معادلات-که تعداد و ابعاد آنها زیاد است- افزایش داده خواهد شد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از پاسخهای به دست آمده، ملاحظات موجود در استانداردهایی همچون EN60146، IEC146،   CEI EN 5032  و CEI EN 50329 مد نظر قرارگرفته است. برای بررسی اعتبار نتایج حاصل با در نظر گرفتن پستهای موجود در خط چهار متروی تهران (حد فاصل ایستگاه ارم سبز و چهارراه ولیعصر) شبیه سازی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


-Choi, H., Kim, S. and Choi, S. (2004) "Trust-region learning for ICA", Neural Networks, IEEE International Conference, Volume. 1, July, pp. 25-29.
 
- Ciccarelli, F., Lauria, D. and Tricoli, P. (2012) "Control of metro trains equipped with onboard super capacitors for energy saving and reduction of power peak demand", Transportation Research Journal, Part: C, pp. 36-49.
 
 
- Garcia, A., Gomez, C., Saa, R., Carballeria, F. G. and Carretero, Jesus (2013) "Optimizing the process of designing and calculating railway catenary support infrastructure using a high productivity computational tool", Transportation Research Journal, Part: C, pp. 1-4.
 
- Gomez, C., Saa, R., Garcia, A., Carballeria, F. G. and Carretero, Jesus (2012) "A model to obtain optimal design of railway overhead knuckle junction using simulation", Simulation Modeling Practice and Theory, pp. 16-31.
 
- Goodman, C. J., Mellitt, B. and Rambukwella, N.B. (1987) "CAE for the electrical design of urban rail transit systems", COMPRAIL'87, pp. 173-193.
 
Iannuzi, D., Ciccarelli, F. and Lauria, D. (2012) "Stationary ultra-capacitors storage devices for improving energy saving and voltage profile of light transportation networks", Transportation Research Journal, Part: C, pp. 321-337.
 
 
- Ho, T. K., Mao, B. H., Yuan, A. A., Liu, H.D. and. Fung, Y.F (2002) "Computer simulation and modeling in railway applications", Computer Physic Communication, pp. 1-10.
 
- Kiessling, Friedrich, Puschmann, Rainer, Schmieder, Axel and Schneider, Egid (2010) "Contact lines for electrical railways: Planning - design - implementation – maintenance",  England, Wiley & Sons.
 
 
 
-  Kemp, R. J. (1989) "Developments in electric traction", Power Engrg. J. pp. 71-82.
 
- Maceri, F. and Casciati, F. (2003) "Modelling and simulation of advanced problems and smart systems in civil engineering", Simulation Modelling Practice and Theory, pp. 5-6.
 
- Manassah, J.T. (2001) “Elementary mathematical and computational tools for electrical computer engineering using MATLAB”, CRC Press.
 
- Mellitt, B. (1978) "Simulation for studying of operational and power supply conditions in rapid transit railways”, IEEE (125), pp.298-303.
 
- Metrolinx Agency (2010) "GO electrification study Final Report-Appendix 7"- December, website: www.gotransit.com/electrification/
 
- Sibal, Vinod (2011) "Traction power supply system for California high speed project", AREMA Annual Conference, Sept. , Minneapolis, USA.
 
 
- Yu, J. G., Struand, R. W. and Denning, L. R. (1994) "A general motor modeling method for transit system simulation studies", COMPRAIL'94.
 
 
- صندیدزاده، محمدعلی ، صفرخانی، شیرین ، میر آبادی، احمد (1386)"شبیه سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری"،  فصلنامه علمی پژوهشی حمل ونقل، سال چهارم، شماره 2 ، صفحه 180-173
.
-  اسناد ومدارک موجود در کتابخانه و مرکز اسناد شرکت راه آهن شهری تهران وحومه در  مورد مشخصات خطوط مختلف متروی تهران.