ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هدف از ارایه این تحقیق ایجاد یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی (FDSS) است که در آن از اطلاعات گذشته سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف در  زمینه اقدامات انجام شده در هر یک از استانهای کشور، در جهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی، استفاده می‌شود. در این تحقیق از مفهوم ناکارآیی  استفاده شده که عبارت است از نسبت نرخ تلفات جاده‌ای به مجموع وزندار نرخ اقدامات ایمن‌سازی، و به نحوی میزان عدم ایمنی یا ریسک فوت نسبت به اقدامات ایمنی. تعیین ناکارآیی ‌ نسبی بین استانهای مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی برای آینده براساس تصمیم‌گیری در محیط فازی انجام می‌شود. پس از محاسبه میزان ناکارآیی  در هر استان، فرآیند الگوگذاری به منظور شناسایی استان‌های موفق و الگوبرداری سایر استان‌ها از آنها انجام شده و اهداف ایمن‌سازی برای هر یک از این واحدها تعیین می‌شود. در پایان، بر اساس مجموع تجربیات به دست آمده برای 30 استان ایران در دو سال 1387 و 1388 پایگاه دانش قابل استفاده در یک سیستم خبره با استفاده از استدلال فازی تشکیل شده و  می‌تواند به عنوان سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات ایمن‌سازی راه مورد استفاده قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل، غلامرضایی، داوود (1385)"رتبه­بندی استان­های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها (با به کار گیری شاخص­های توسعه انسانی)"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران.
مهرگان، محمدرضا (1378) "مدل­های کمّی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها (تحلیل پوششی داده­ها)"، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم.
-Bao, Q., Ruan, D., Shen, Y., Hermans, E. and Janssens, D. (2011) “Improved hierarchical fuzzy TOPSIS for road safety performance evaluation”, Knowledge-Based Systems, Article in Press, doi:10.1016/j.knosys.2011.08.014.
-Cafiso, S., Lamm, H. R. and La Cava, G. (2004) “A fuzzy model for safety evaluation process of new and old roads”, TRB 2004 Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington D.C.
-Charnes, A., Cooper, W., W. and Rhodes, E., L. (1978) “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research 2, pp.429–444.
-Cook, W.D., Kazakov, A. and Persaud, B.N. (2001) “Prioritizing highway accident sites: a data envelopment analysis model”, Journal of  Operational Research Society, 52, pp.303–309.
-Deb, S. K. and Bhattacharyya, B.(2005) “Fuzzy decision support system for manufacturing facilities layout planning”, Decision Support Systems (40), pp. 305-314.
Hermans, E., Brijs, T., Wets, G. and Vanhoof, K. (2009) “Benchmarking road safety: Lessons to learn from a data envelopment analysis”, Accident Analysis and Prevention, 41, pp.174-182.
Ma, Z., Shao, C., Wang, Y. and Ma, S.  (2009)  “Research on regional road safety evaluation based on fuzzy theory”, Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, ICICTA '09.
Shen, Y., Li, T., Hermans, E., Ruan, D., Wets, G., Vanhoof, K. and Brijs, T. (2010) “A hybrid system of neural networks and rough sets for road safety performance indicators”, Soft Computation, 14: pp.1255-1263.
Shen, Y., Hermans, E., Brijs, T., Wets, G. and Vanhoof, K.  (2012)  “Road safety risk evaluation and target setting using data envelopment analysis and its extensions”, Accident Analysis and Prevention, doi:10.1016/j.aap.2012.02.020.
Shi, H. (2009) “Fuzzy evaluation approach of road traffic safety based on AHP”, International Conference on Future BioMedical Information Engineering, FBIE.
Wei, S. and Jian-Xiao, M. (2009) “Fuzzy synthesis evaluation procedure for road safety level of cities in China”, International Workshop on Intelligent Systems and Applications, ISA.