دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 36، فروردین 1397، صفحه 295-471 

علمی - پژوهشی

تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی

صفحه 295-312

مجتبی رجبی بهاء آبادی؛ نوید خادمی؛ روزبه فروزنده؛ افشین شریعت مهیمنی