دوره و شماره: دوره 9، ویژه نامه روسازی - شماره پیاپی 35، بهمن 1396، صفحه 1-181 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی مکانیک شکست گسترش ترک تراورس بتنی پیش‌تنیده در خطوط سنگین پرسرعت

صفحه 13-26

سید محمد فرنام؛ فریدون رضایی؛ مهدی بیات آورزمانی


علمی - پژوهشی

ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم

صفحه 27-42

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ ایمان امیری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل

صفحه 121-142

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا