دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، دی 1396، صفحه 294-139 

علمی - پژوهشی

رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی

صفحه 139-154

مصطفی آدرسی؛ امین احمدی؛ محسن احمدی؛ مسعود فرصت؛ محمد تقی پور