دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، زمستان 1396، صفحه 294-139 

علمی - پژوهشی

1. رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی

صفحه 139-154

مصطفی آدرسی؛ امین احمدی؛ محسن احمدی؛ مسعود فرصت؛ محمد تقی پور


مقاله پژوهشی

3. توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران

صفحه 169-187

فریبا فرح بخش؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی