دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، بهار 1392، صفحه 197-313