تعیین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در اقتصاد حمل و نقل برای محاسبه فواید ناشی از کاهش زمان سفر استفاده‌کنندگان نیاز به تعیین ارزش زمانی آنهاست که این مقدار به صورت نرخ حاشیه‌ای جایگزینی زمان سفر به ازای پول در تابع عملکرد یک راننده تعریف می‌شود. در مدلهای سنتی ارزش زمانی، به نرخ دستمزد افراد توجه شده و به سایر پارامترهای مرتبط با زمان، شخص و سفر کمتر توجه  گردیده است. بنابراین  در مدل پیشنهادی برای محاسبه ارزش زمانی از یک رویکرد تحلیلی استفاده شد که برخلاف مدلهای سنتی فرض ثابت بودن مطلوبیت حاشیه‌ای پارامترها در آن درنظر گرفته نمی‌شود. در این مدل با رویکرد بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت کاربران و با درنظر گرفتن قیود زمانی و مالی نسبت به حل یک مدل برنامه‌ریزی اقدام شد. سپس با استفاده از  ضرایب لاگرانژ محدودیتهای تعریف شده برای تابع هدف، شرایط مرتبه اول تعیین شد. در ادامه از نظریه سیمون و بلوم جهت بسط تیلور پارامترها حول نقطه میانگین‌شان استفاده شد. در نهایت با مشتق‌گیری نسبت به زمان سفر و هزینه برنامه سفر، مقدار ارزش زمانی بر اساس پارامترهای تعریف شده محاسبه گردید.  برای جمع‌آوری اطلاعات جهت پرداخت مدل از روش رجحان بیان‌شده در محدوده زوج و فرد شهر تهران  استفاده شد. در حدود 650 پرسشنامه شامل سناریوهای قیمت‌گذاری و سایر مشخصات موردنظر کاربران جمع‌آوری و از اطلاعات آنها برای پرداخت مدل محاسبه ارزش زمانی با استفاده از یک مدل لوجیت دوتایی اقدام شد که نشان می‌داد استفاده‌کنندگان در تقابل با شرایط مالی و زمانی هر گزینه، با چه احتمالی نسبت به انتخاب خودروی شخصی اقدام می‌کنند. در نهایت، مقدار ارزش زمانی افراد برابر با 43760 ریال برآورد و همچنین مشخص شد که در صورت وضع مقدار ارزش زمانی به عنوان عوارض ورود به محدوده در شرایط کنونی ، حدود 40 درصد از استفاده‌کنندگان وسیله شخصی را برای رفت و آمد انتخاب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Users' Value of Time Estimation in Congestion Priced Urban Areas

چکیده [English]

In transportation economy, for estimating the benefits of travel time reduction, calculation of  value of time (VOT)is required. VOT can be defined as the substitution of the marginal rate of travel time for money in driver utility function. In traditional value of time models, the main focus was on user wage rate and other parameters related to time and people travel attitudes and their trip chain characteristics were neglected. In the present  proposed  model, an analytical approach was applied, which unlike traditional models, does not consider the constant marginal utility assumption of parameters. In this model, a maximization approach of user utility was applied and considering time and cost constraints, a programming model was solved. Using Lagrangian multipliers, the first order condition was defined and utility function was formulated. Simone and Blume theory was applied for expanding Taylor series around their mean point. Finally by derivation due to travel time and cost of trip plan, the value of time was defined.  For data gathering, the stated preference method was applied. Multiple scenarios based on previous pilot surveys were chosen and 4 types of questionnaires were used for data collection. For calibrating value of time model, a binary logit model was estimated showing the reaction of users travel choice, versus different pricing scenarios. Finally, the value of time was estimated as 43760 rials (in the year 1390) and the sensitivity analysis showed that when this cost is assigned as the entrance toll for even-odd restricted area, about 40 percent of users would choose their private cars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users value of time
  • Congestion Pricing
  • Stated preference methods