برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه‌سازی گلوگاه ترافیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

بخش عمده‌ای از خسارات ناشی از بحرانهایی مانند زلزله، در اثر آسیب دیدن سیستم حمل‌و‌نقل است. پس از وقوع بحران، ظرفیت، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین ویژگیهای راه ممکن است کاهش یابد. هدف این مطالعه بررسی و برآورد میزان تأثیر پذیری ظرفیت راه در اثر شدت خسارتهای مختلف وارد به بدنه راه (باندها و شانه راه) و ابنیه فنی (پل و تونل) در نتیجه‌ وقوع بحران است. رویکرد مطالعه‌حاضر، شبیه‌سازی شرایط پس از بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه است. فرض می‌شود پس از وقوع بحران، خرابی راه همانند گلوگاه عمل کرده و باعث کاهش ظرفیت شود. با توجه به ماهیت احتمالی بحران و عدم قطعیت در نوع، محل و شدت خسارات ناشی از آن، یک روش منطقی برای شبیه‌سازی شرایط بحران، سناریوسازی است. در این مطالعه فرض می‌شود در هر سناریو بخشی از عرض راه بسته شده است. برای هر یک از سناریوها حجم عبوری از گلوگاه با استفاده از انجام پنج آزمایش شبیه‌سازی و میانگین گرفتن از حجم عبوری از مقطع گلوگاه در این آزمایشها محاسبه می‌شود. ظرفیت راه پس از وقوع بحران به‌صورت تابعی از ظرفیت پایه، خصوصیات باند، شانه و ابنیه فنی در نظر گرفته شده است. ضریب ظرفیت باقیمانده راه پس از بحران برابر با نسبت حجم عبوری از گلوگاه به ظرفیت پایه راه در شرایط عادی خواهد بود. نتایج نشان می‌دهد رفتار کاهش ظرفیت آزادراه و بزرگراه به ازای میزان خرابیهای مختلف (درصدی از عرض راه) به‌صورت پلکانی بوده و با افزایش تعداد خط در یک جهت، از میزان افت در پلّه‌ها کاسته می‌شود. همچنین میزان کاهش ظرفیت در راههای دارای تعداد خطوط کمتر، دیرتر اتفاق افتاده و میزان افت در آنها شدیدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Road Capacity in Case of Disasters by Incorporating Simulation and Bottleneck Concepts

چکیده [English]

Degradation of transportation networks accounts for a considerable amount of damages incurred as a result of disasters. Capacity, as one of the fundamental characteristics of roadways, may be diminished in the aftermath of disasters. Hence, this paper aims to evaluate and estimate road capacity reduction with regard to different intensities of damages to the freeways and highways after disasters. Approaching the issue by simulating post-disaster conditions, it is assumed that road disruption can be modeled as a bottleneck resulting in capacity reduction. Due to the probabilistic essence of disasters and uncertainty of their temporal and spatial dimensions, one rational way to simulate post-disaster conditions is scenario planning. In this research, considering the closure of part of road width as a bottleneck, the flow through bottleneck is calculated by taking average of flows resulted from five simulation tests. Post-disaster capacity is considered as a function of base capacity and roadway/shoulder characteristics. The coefficient of remained capacity is then calculated as the ratio of the bottleneck through flow to the base capacity. Results indicate that capacity reductions are as capacity drops and is concluded that the more the number of lanes, the less the capacity drops. Moreover, the less the number of lanes, the faster and more severe the drops occurs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity
  • disaster
  • bottleneck
  • Simulation
  • roadway
  • shoulder