دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 313-435